רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מכרזים ודרושים

02/2019 - מכרז פומבי למתן שירותי סוכנות נסיעות

מועד פרסום: 03/05/2019
תאריך אחרון להגשה: 21/05/2019
קבצים קשורים:
 
עדכון 19/5/2019 - אנו מודיעים בזאת שעד למועד האחרון למענה על שאלות ההבהרה, לא התקבלו באקדמיה שאלות בנוגע למכרז.
 
ריכוז מועדים קובעים למכרז זה
מועד פרסום המכרז - 3/5/19
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה - 12/5/2019
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה - 16/5/2019
מועד אחרון להגשת הצעות - 21/5/2019
תוקף ההצעה - 20/11/19
 
  1. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום שלישי, ט"ז באייר תשע"ט, 21/5/2019, עד השעה 12:00.
  2. תוקף ההצעה – עד 20/11/2019.
  3. הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז (למעלה).
  4. את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים באקדמיה שבחדר סמנכ"ל האקדמיה לענייני מנהל וכספים גדי לוין, בבניין האקדמיה, קומה 2 חדר 1, רח' ז'בוטינסקי 43 ירושלים. הצעות שלא יימצאו בעת המצוינת מעלה בתיבת המכרזים לא יובאו בחשבון בבדיקת ההצעות. אין לשלוח הצעות בדוא"ל.
  5. אין האקדמיה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי והיא רשאית לבטל את המכרז.
  6. למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי-התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו.