רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אוספי הטבע הלאומיים למחקר

אוספי הטבע הלאומיים למחקר
 
האקדמיה מכירה בחשיבותם של האוספים הלאומיים ועושה לשימורם של אוספי הטבע הלאומיים המתעדים את הצומח והחי בארץ ישראל ולקידום הפעילות המחקרית באוספים אלה. האוספים מרוכזים בעיקר באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת תל-אביב.
 
האקדמיה פעלה שנים רבות, בסיועה של ות"ת, לתמיכה באוספים הביולוגיים. ביולי 2005, לבקשת יו"ר ות"ת, מינה נשיא האקדמיה ועדת היגוי בראשותה של פרופ´ יהודית בירק ז"ל לשימורם ולפיתוחם של אוספי הטבע באוניברסיטאות למחקר, שתפקידה היה לבחון את הפעילות בתחום ולמסור את ממצאיה והמלצותיה לאקדמיה ולות"ת. יו"ר הוועדה כיום הוא פרופ' יוסי לויה. מאמצי האקדמיה להשגת תמיכה ארוכת טווח לאוספים נשאה פרי, ובשנת תשע"ג אימצה ות"ת מודל תמיכה רב-שנתי לאוספים כדי להעצים את הפעילות המחקרית באוספים ולהביאם אל רמות בין-לאומיות גבוהות. בשנת 2015 הגישה הוועדה את הדוח השנתי העשירי שלה.
 
פעילות הוועדה נושאת פרי, והיא תורמת רבות להמשך קיומם, תחזוקתם ותפעולם של האוספים וכן להגדלת מספר אנשי הסגל לניהול ולקידום המחקר באוספים באוניברסיטאות המחקר. תכנית שלב ב' שהגישה הוועדה לתמיכת הות"ת כדי לקדם את הפעילות המדעית וההוראתית לרמה בין לאומית גבוהה, היוותה בסיס לבניית מודל התמיכה של ות"ת באוספים לטווח ארוך.
 
מנהלי האוספים יהיו חברי ועדת ההיגוי מכוח תפקידם: פרופ' תמר דיין, מנהלת האוספים באוניברסיטת תל-אביב, ד"ר גילה כחילה, מנהלת האוספים באוניברסיטה העברית ופרופ' אהוד ויס, מנהל האוספים באוניברסיטת בר-אילן. מנהלי האוספים לא ישתתפו בהחלטות בנוגע לחלוקת המשאבים. 
 
לכתבה "מגוון המינים והאוספים הביולוגיים" מאת רות ארנון ותמר דיין שהופיעה בגיליון מס' 17 של "איגרת" 
לכתבה "אוספי הטבע למחקר במערכת ההשכלה הגבוהה של ישראל - תמונת מצב של מפעל לאומי" מאת תמר דיין שהופיעה בגיליון מס' 28 של "איגרת"