רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

המדען הראשי במשרדי הממשלה בישראל

המדען הראשי במשרדי הממשלה בישראל
דברים שנאמרו ביום עיון
שנערך ביום  ט´´ז בסיון תשנ´´ח
 
 10 ביוני 1998
 


מדברי המבוא ליום העיון -מאת פרופ´ אלכס קינן
 
´´תחומי אחריותם של רבים ממשרדי הממשלה בישראל יש להם זיקה למחקר ולפיתוח. על פעילות המחקר והפיתוח מופקדים כיום במשרדי הממשלה כעשרה מדענים ראשיים. משרד הממשלה נבדלים ביניהם בהגדרת תפקידם של המדענים הראשיים, באופן מינוים ובאחריותם. ההבדלים נובעים מאופי המשרד, מגודלו, וממידת ההכרה שהוא מכיר בחשיבות פעילותו בשטח המחקר והפיתוח. אולם לכל המדענים הראשיים משותפת היותם מוקד לפעילות המדעית של משרדם. כמו כן ניתן לציין רשימת פעילויות המתבצעות, לפחות בחלקן, על ידי כל אחד מהם. אלו כוללות ייעוץ לשר ולצמרת המשרד בעניין מדע ובענייני מחקר ופיתוח, עזרה בעיצוב המדיניות המדעית של המשרד (אם קיימת מדיניות כזו), הפעלת מחקרים הנתפסים במשרד כחשובים באמצעות קרנות או בעזרת מוסדות מחקר המסונפים למשרד וייצוג המשרד בגופים לאומיים או בין-לאומיים בנושא המחקר והפיתוח.
המושג ´מדען ראשי של משרד ממשלתי´ - שעיקרו יתואר להלן - התגבש בפעם הראשונה בארץ בוועדת קצ´לסקי בשנות השישים המאוחרות. מאז, ומעת שפועלים מדענים ראשיים במשרדי הממשלה, חלפו כשלושים שנה. יום העיון הזה נועד להעריך את דרך פעולתם, את תרומתם ואת מידת השפעתם של המדענים הראשיים במשרדיהם; כמו כן מטרתו לבחון מחדש את מושג ´המדען הראשי´ ואת דרכי פעולת המדענים כפי שהן כיום - ולהחליט אם יש צורך להציע לממשלה לבחון מחדש את הגדרת תפקידם של המדענים הראשיים, את אופן מינוים, ואמצעים נוספים אשר אולי יש להעמיד לרשותם לשם ביצוע תפקידם.´´
 
 
עיקרי העניינים שנדונו ביום העיון
א. משתתפי יום העיון, שזימן יחדיו נציגים ממרכיבי משק שיש להם נגיעה למחקר ולפיתוח, ציינו את חשיבותו.
ב. ההצעה של ועדת קצ´לסקי משנת 1968, שבעקבותיה מונו מדענים ראשיים במשרדי הממשלה, הוכיחה את תועלתה בקידום המחקר והפיתוח בישראל.
ג.  בין פעילויות המחקר והפיתוח במשרדי הממשלה השונים חייב להיות תיאום, כדי שניצול המשאבים יהיה יעיל ושתוצאותיהן יהיו טובות יותר.
ד. הועלתה הצעה להקים גוף מתאם אשר יבחן את פעילויות המחקר והפיתוח, יפקח עליהן ותהיה לו אחריות-על בכל הנוגע לייעוץ בעניין מדיניות המחקר והפיתוח במדינת ישראל, ובכלל זה פעילות המדענים הראשיים.
ה. כמה מדענים ראשיים סוברים שגוף זה, כדי שיהיה יעיל, צריך שיהיו לו הסמכות והיכולת להקציב כספים לפעילות בתחומי המחקר והפיתוח. ועדת קצ´לסקי כינתה גוף זה בשם ´רשות למחקר ופיתוח´; בזמן האחרון הוצע שגוף זה יהיה ´המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח´ (מולמו´´פ).
 ו.  המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח תהיה ישות סטטוטורית עצמאית כפופה לראש הממשלה ולמשרדו.
ז. יש לפעול לזירוז קבלתו של חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח, וזאת בתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר, בכלל זה המדענים הראשיים.
 
המלצות
א. ראוי להקים ועדה שתבחן את המחקר הממשלתי על ארגונו ופעילותו (בחינה כזאת נערכה בפעם האחרונה בשנת 1984 בוועדת יפתח). ב. ראוי להוסיף לקיים כינוסים במתכונת דומה ליום עיון זה, שיפגישו את מרכיבי המשק השונים - מדענים ראשיים, מדענים מן העולם האקדמי, אנשי תעשייה וטכנולוגיה, אנשי כספים וממשלה - ושהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תשמש להם אכסניה.
 
 
רשימת דוחות האקדמיה נמצאת בימים אלה בתהליך עדכון.
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל