Water for the Future The West Bank and Gaza Strip, Israel and Jordan
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

Water for the Future The West Bank and Gaza Strip, Israel and Jordan


Water for the Future
The West Bank and Gaza Strip
 Israel and Jordan
 
Committee on Sustainable Water Supplies for the Middle East
 
U.S. National Academy of Sciences
Royal Scientific Society of Jordan
Israel Academy of Sciences and Humanities
Palestine Academy for Science and Technology

 
1999
 


נציגי המועצות הלאומיות למדעים של ישראל, ירדן, הרשות הפלסטינית, וארצות הברית נפגשו לראשונה בוושינגטון ב-1994, כדי לדון בדרכים לשיתוף פעולה לטובת קהילותיהם. לאחר סקירת בעיות בעלות חשיבות ועניין משותפים, הם הגיעו למסקנה שהבעיה החיונית ביותר היא הבטחת אספקה בת-קיימה של מים במזרח התיכון. הם החליטו לפתח מחקר משותף לפי הגישה של המועצה הלאומית למחקר (כלומר, על-ידי שימוש במדענים מומחים מתנדבים מתחומים שונים שיכתבו דוחות מוסכמים על בעיות של מדע וטכנולוגיה). מונתה ועדה בהשתתפות חברים מישראל, מירדן, מהגדה המערבית ומרצועת עזה, מארצות הברית ומקנדה. דוח זה הוא תוצאת עבודתם.

בעוד שהוועדה הייתה מודעת להצעות הרבות לניהול אספקת המים באזור הנחקר ובאזורים הסמוכים, היא נמנעה במתכוון מלהציע הצעות בדבר תכניות פיתוח ייחודיות או בדבר מדיניות פוליטית.
הוועדה ניסתה להעריך את מצב הידע המדעי והטכנולוגי של אספקות המים, המשמש בסיס לכל תכנית ניהול תקינה.
מהלך המחקר כלל מפגשים בישראל, בירדן ובארצות הברית, וסיורי שטח באזורים ייצוגיים כגון עמק הירמוך, עמק הירדן ועמק החולה. נשאב מידע גם מתרומות בכתב ובעל-פה של אנשים רבים הבקיאים במשאבי מים ובבעיות באזור הנחקר. תשומת לב הוקדשה לממצאי המחקר הרבים של אוניברסיטאות וקבוצות מחקר בארצות המשתתפות וכן באזורים אחרים.
 
פרקי הדוח כוללים:
תקציר מנהלים
פרק 1. מבוא ורקע
פרק 2. אזור המחקר ודגמי שימוש במים
פרק 3. גורמים המשפיעים על דגמי שימוש במים
פרק 4. מים והסביבה
פרק 5. חלופות לעתיד: איזון מקורות המים והדרישה למים
נספחים
 
לקריאת הדוח המלא  Water for the Future: The West Bank and Gaza Strip, Israel, and Jordan (1999) Report