מחקר ההיסטוריה באוניברסיטאות ישראל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מחקר ההיסטוריה באוניברסיטאות ישראל

דו"ח שאושר במועצת האקדמיה ביום כ"ג באדר תשס"ז / 13 במרס 2007
 
מאת
 
ב"ז קדר
יו"ר החטיבה למדעי הרוח
 
 
 
החטיבה למדעי הרוח של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים החליטה ב-10 בינואר 2002 לבדוק את תחום ההיסטוריה באוניברסיטאות בארץ, במסגרת תפקידה של האקדמיה לטפח ולקדם פעילות מדעית ולייעץ באשר לפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית. הוקם צוות היגוי שהשתתפו בו, עם תחילת פעולתו, חברי האקדמיה הפרופסורים שמואל נח אייזנשטדט, בנימין איזק, אברהם גרוסמן, שולמית וולקוב, יורם צפריר, ב"ז קדר, מיכאל קונפינו, יוסף קפלן, גרשון שקד ז"ל וחיים תדמור ז"ל, ועמם הפרופסורים מנחם בן-ששון, גד גילבר, מיכאל הד, דן מכמן ואניטה שפירא.  הצוות התכנס לישיבתו הראשונה ב-22 במאי 2002 והקים שלוש קבוצות עבודה. הקבוצות גיבשו הנחיות בדבר כיווני הבדיקה והנתונים הרלוונטיים שיש לאסוף, והנחיות אלו נדונו ב-17 ביוני 2002. בהמשך הוטל איסוף הנתונים על קבוצת סטודנטים שקיבלה עליה את המשימה, ובראשה יוני רונן-רובין. ב-17 בנובמבר 2002 דן צוות ההיגוי בקטגוריות שעמדו לשמש את קבוצת הסטודנטים באיסוף הנתונים. פרופ" מנחם בן-ששון הנחה באופן שוטף, יחד עם פרופ" ב"ז קדר, את עבודת הקבוצה. ב-21 במרס 2004 התכנס צוות ההיגוי - שהצטרפו אליו חברי האקדמיה הפרופסורים יהודה באואר ויוחנן פרידמן - לישיבה שבה הוצגו ונדונו הנתונים שנאספו עד אותו מועד, ונקבעו הנחיות להמשך העבודה. חוץ מהנתונים שנאספו בארץ נאספו גם נתונים השוואתיים מאוניברסיטאות שונות בחו"ל; סייע בהשגתם מר בוב לפידות. ד"ר מאיר צדוק וגב" גליה פינצי סייעו במסירות לעבודת הצוות ותרמו רבות להשלמת משימותיו.סקירה של הפרויקט הוצגה ב-3 בנובמבר 2004 בפני חברי בית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת חיפה. הערותיהם המועילות סייעו להמשך העבודה.משנודעה כוונת המועצה להשכלה גבוהה להקים צוות שיבדוק את הוראת ההיסטוריה באוניברסיטאות, הוחלט שצוות ההיגוי של האקדמיה יתרכז בבדיקת מצב המחקר בתחום, כדי למנוע כפילות. עם זאת, חלק מן הנתונים על ההוראה שנאספו בינתיים על ידי קבוצת הסטודנטים נוצלו בהכנתו של הדוח שלהלן.טיוטת הדוח הובאה בספטמבר 2006 לעיונם של חברי צוות ההיגוי, של ראשי בתי הספר להיסטוריה באוניברסיטאות ושל ההיסטוריונים שבפורום הצעירים של האקדמיה. ב-30 בנובמבר 2006 התקיים דיון בתגובות על הטיוטה, שהשתתפו בו הפרופסורים בנימין איזק, שולמית וולקוב, דן מכמן, יוחנן פרידמן וב"ז קדר, וכן ד"ר גיא מירון, איש מכון שכטר למדעי היהדות וחבר בפורום הצעירים של האקדמיה. חברה אחרת בפורום, ד"ר איריס שגריר מן האוניברסיטה הפתוחה, שלחה את תגובתה בכתב. לאחר מכן התקבל מכתבו של פרופ" גרשון בן-שחר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה.
הדוח הוגש לעיון חברי החטיבה למדעי הרוח של האקדמיה, ואלה אימצוהו ב-27 בפברואר 2007. מועצת האקדמיה אישרה את הדוח ב-13 במרס 2007 והוא מובא עתה בפני החוגים להיסטוריה, בתי הספר להיסטוריה, הגופים האוניברסיטאיים המחליטים והציבור.