רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח הוועדה לבחינת מצב אוספי הטבע הלאומיים

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים החליטה באפריל 2018 להקים ועדה לבחינת מצב השימור, הטיפוח והמחקר של אוספי הטבע הלאומיים. החברים שמונו לוועדה הם לשעבר נשיאת האקדמיה פרופ' רות ארנון (יו"ר), חבר האקדמיה פרופ' צבי בן-אברהם, חבר האקדמיה פרופ' דני ויס, חבר האקדמיה פרופ' אילן חת ופרופ' שולמית מיכאלי. תפקיד הוועדה היה לבחון את הפעילות בתחום שימור אוספי הטבע האוניברסיטאיים למחקר ופיתוחם, לתאר את המצב הקיים ולמסור למועצת האקדמיה המלצות בדבר הדרכים והאמצעים לקידום ולפיתוח של האוספים. 
 

דרך עבודת הוועדה 

הוועדה התכנסה ארבע פעמים. היא שלחה שאלונים למוסדות בישראל המחזיקים באוספי טבע (השאלונים הממולאים מצורפים כנספח לדוח) ומיפתה את האוספים הקיימים בארץ (הן מוכרים והן שאינם מוכרים). היא נפגשה עם מנהלי האוספים באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטת חיפה (המצגות מצורפות כנספח לדוח) וכן שלחה את מזכיר הוועדה לסיור בבנק הגנים שבמכון וולקני. בנוסף נפגשה הוועדה עם נציגי ות"ת, המתקצבת את האוספים, ועם יו"ר ועדת ההיגוי של האקדמיה לשימור ולפיתוח אוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטאות המחקר.
 

המלצות הוועדה

  1. הקמת ועדה בין-לאומית של מומחים אשר תבחן לעומק את מצבם של כל האוספים בארץ מהבחינה האקדמית, מהבחינה הפיזית ומבחינת כוח האדם הנוכחי והעתידי בהם. ועדה זו תוכל לחוות את דעתה אם יש מקום להכרה באוספים שאינם מוכרים כיום.
  2. עד להקמת הוועדה הבין-לאומית – לא להכיר באוספים שאינם מוכרים כיום.
  3. לעבור למנגנון תקצוב של ות"ת בשיעור קבוע של 35% מכלל הוצאותיו של כל מוסד להחזקת האוספים הלאומיים, בלי לתמוך ספציפית באוצרים או בבתר-דוקטורנטים.
  4. על ות"ת לתמוך בשיפור מיידי של התחזוקה הפיזית של האוספים הלאומיים, ובכלל זה העברת אוספים מארגזי עץ לארגזי מתכת חסיני אש. מוצע כי ות"ת תתמוך בפעולות אלו בשיעור של 35% מהתקציב הנאמד ב-6 מלש"ח.
  5. אף על פי שמכון וולקני אינו חלק ממערכת ההשכלה הגבוהה, הוועדה ממליצה למצוא את הדרך לתמוך בפעילות בנק הגנים הנמצא בו, שכן יש לו חשיבות רבה למחקר האקדמי.

דוח הוועדה לבחינת מצב אוספי הטבע הלאומיים (2019) | הדוח המלא


שאלונים

 

מצגות