רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח ועדת המומחים לבחינת איכות חיים בת-קיימה בישראל

 
רקע
 
איכות חיים (well-being) היא שאיפתם של בני אדם רבים. גם ממשלות ומדינות שואפות לאפשר ולהבטיח איכות חיים לאזרחיהן ואף יש מי שיטענו שזו אמורה להיות תכליתן העליונה. במשך עשורים רבים היה התוצר המקומי הגולמי (התמ"ג, GDP) מדד הדגל שסימל את רמת הפיתוח והקדמה של מדינה וממנה נהגו להסיק את רמת איכות החיים של אזרחיה. אולם בעשור האחרון הביקורת על הפרשנות הכלכלית המצומצמת שנותן מדד זה לסוגיות של קדמה, של פיתוח ושל איכות חיים הובילה למאמצים אקדמיים וציבוריים רבים להרחבת האופן שבו איכות חיים נמדדת. ברוח זו החליטה ממשלת ישראל בשנת 2012 (החלטת ממשלה מספר 5255 מיום 2 בדצמבר 2012) לפתח מערכת מדדים מקיפה למצב איכות החיים בישראל. פיתוח המדדים ארך כשלוש שנים והשתתפו בתהליך גורמי ממשל, אנשי אקדמיה ואנשי החברה האזרחית, והוא לווה בשיתוף הציבור ובסיוע של מומחים מארגון ה-OECD. בסופו אימצה הממשלה (החלטת ממשלה מספר 2494 מיום 19 באפריל 2015) מסגרת מדידה המורכבת מ-88 מדדים הנחלקים ל-11 תחומים שונים. את המדדים אלה מפרסמת מדי שנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 
בד בבד עם התפיסה שיש להתייחס אל איכות החיים באופן מקיף ולהרחיב את דרך מדידתה, התחדדה ההבנה שאין די במעקב אחר מצב איכות החיים בהווה. על המדינה להבטיח שלדורות הבאים תהיה הזדמנות דומה להגיע לכל הפחות לרמת איכות החיים שזוכה לה הדור הנוכחי. במילים אחרות, על המדינה להבטיח שהתנהלותנו בהווה אינה פוגעת ביכולתם הבסיסית של אזרחי ישראל בעשרות השנים הבאות להגיע לרמת איכות חיים דומה לשלנו או אף גבוהה משלנו. לכן אין די בבחינת רמת איכות החיים בהווה, אלא יש לבחון גם אם איכות החיים היא בת-קיימה.
 
לפיכך החליטה ממשלת ישראל (החלטת ממשלה מספר 2494 מיום 19 באפריל 2015) להטיל על המשרד להגנת הסביבה לגבש מערכת מדדים משלימה למדדי איכות החיים שתבחן את מידת קיימותה. בשנת 2016 המשרד להגנת הסביבה, בנק ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וקרן "יד הנדיב" פנו אל האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בבקשה שתקים ועדת מומחים לבחינת נושא זה ותגבש המלצות למדידת איכות חיים בת-קיימה. הפנייה אל האקדמיה נעשתה מתוקף סמכותה בחוק (חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשכ"א-1961) "לייעץ לממשלה בסוגיות בעלות חשיבות לאומית בתחום המחקר והתכנון המדעי".
 
עבודת הוועדה
 
ועדת המומחים לאיכות חיים בת-קיימה בישראל מונתה על ידי נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן במרס 2017, וחבריה הם מדעני חברה מתחומים שונים. יו"ר הוועדה הוא פרופ' מנחם יערי. מאז מינויה התכנסה הוועדה מספר פעמים לצורך למידת הנעשה בישראל ובעולם בתחום האפיון והמדידה של איכות החיים. במהלך עבודתה עומדת הוועדה בקשר עם גורמי מקצוע וממשל שונים ובראשם המשרד להגנת הסביבה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המועצה הלאומית לכלכלה ובנק ישראל.
 
כנקודת פתיחה אימצה הוועדה את גישת ההון (The Capital Approach) לאיכות חיים בת-קיימה, שהיא הגישה המקובלת בעולם לעניין זה. לפי גישה זו, יכולתה של מדינת ישראל לאפשר לתושביה איכות חיים גבוהה תלויה במשאבים או בהון העומדים לרשותה – ובפרט ההון הכלכלי, ההון הטבעי, ההון האנושי, ההון החברתי וההון התרבותי. לפיכך ניטור של המערכות והמשאבים הקריטיים לאיכות החיים הכרחי להבטחת העברתם של מלאים מספיקים של משאבים אלה לדורות הבאים. מצב המשאבים הקריטיים מושפע הן מהמלאי (stock) הזמין שלהם והן מזרמים (flows) המשפיעים על מלאי זה, ובפרט בתהליכים של השקעה, של צריכה ושל פחת טבעי.
 
לצורך קידום עבודתה הקימה הוועדה שישה צוותי משנה. צוות משנה אחד עוסק בגיבוש מסגרת תאורטית למדידת איכות החיים וקיימותה, וחמשת הצוותים האחרים עוסקים בכל אחד מחמשת סוגי ההון המרכזיים שנמנו לעיל, המאפשרים את איכות החיים. תפקידו של כל אחד מצוותי המשנה האלה הוא לאפיין את האופן שבו סוג ההון הספציפי הנבדק משפיע על איכות החיים, לזהות את המרכיבים הקריטיים שלו שמאפשרים את איכות החיים בישראל ולבחון את דרכי מדידתם. לצורך עבודתם צוותי המשנה מסתייעים בסקירות מדעיות שהוזמנו במיוחד למטרה זו. כמו כן תקיים הוועדה סדנאות מומחים שתוקדשנה להעמקת החקירה בנוגע לסוגי ההון השונים, ובפרט בנוגע למרכיביהם, האתגרים שניצבים בפניהם והיחסים ביניהם.
 
הועדה צפויה לפרסם את מסקנותיה במהלך שנת 2020.
 
חברי הוועדה
יו"ר: פרופ' מנחם יערי, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' אבנר עופר, All Souls College, אוניברסיטת אוקספורד
פרופ' אורי חפץ, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' אורית קדר, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' אלחנן הלפמן, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת הרוורד
מר אריאל וייס, קרן "יד הנדיב"
פרופ' הדס מנדל, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
מר יואל פינקל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
פרופ' יוג'ין קנדל, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' נתן זוסמן, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' ערן פייטלסון, המחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
רכז הוועדה: מר ירדן ניב
יצירת קשר: yarden@academy.ac.il
 
מסמכים
 
מידע נוסף בתחומי עיסוקה של הוועדה
 
בישראל
 
 
 
 
 
 
בעולם
 
 
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE): Measuring Sustainable Development