National Academy of Sciences of Armenia
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ארמניה

National Academy of Sciences of Armenia

National Academy of Sciences of Armenia

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה הלאומית הארמנית למדעים נחתם בשנת 1992.
 
האקדמיה הארמנית והאקדמיה הישראלית פעלו יחד לקידום תיעודם ולימודם של הניבים בשפה הארמנית של ירושלים.