Czech Academy of Sciences
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

צ'כיה

Czech Academy of Sciences

Czech Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה הצ'כית למדעים נחתם ביוני 1991. ההסכם חודש בשנים 1999, 2018 ו-2022. על חידוש ההסכם חתמו נשיאי האקדמיות פרופ' דוד הראל ופרופ' אווה זאשימלובה (Prof. Eva Zažímalová) בטקס מקוון.
 
במרס 2019 התקיימה בישראל סדנה דו־לאומית בנושא הגנומיקה של הצמחים. השתתפו בסדנה חוקרים בכירים משתי המדינות, בראשותן של נשיאת האקדמיה הצ'כית פרופ' זשימלובה והנשיאה לענייני קשרי חוץ של האקדמיה הצ'כית פרופ' האנה סיכרובה (Prof. Hana Sychrova). הרצו בסדנה שמונה חוקרים צ'כים וחמישה־עשר חוקרים ישראלים, ונכחו בה חוקרים, דוקטורנטים וסטודנטים לתארים מתקדמים. יו"ר הוועדה המארגנת היה פרופ' אריה אלטמן מן האוניברסיטה העברית בירושלים, וחבר האקדמיה פרופ' אילן חת נמנה עם חבריה. 
 
בחודש מאי 2022 נערכה בפראג סדנה בשיתוף האקדמיה הצ'כית למדעים, שכותרתה "חוק בין מדינה להיסטוריה". הובילה את הסדנה לשעבר נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן, והשתתפו בה חברי האקדמיה פרופ' יצחק אנגלרד ופרופ' דניאל פרידמן, פרופ' גור אלרואי, רקטור אוניברסיטת חיפה, פרופ' גיא מירון, המשנה לעניינים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה וכן חוקרים צ'כים.