National Research Council of Thailand
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

תאילנד

National Research Council of Thailand

National Research Council of Thailand

בשנת 1992 נחתם מזכר הבנה לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיה ובין המועצה הלאומית למחקר של תאילנד. לפי מזכר הבנה זה, נעשה בעבר מחקר משותף בתחום הרפואה.