רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מכרזים ודרושים

04/2019 - מכרז פומבי למתן שירותי סוכנות נסיעות

מועד פרסום: 21/06/2019
תאריך אחרון להגשה: 07/07/2019
קבצים קשורים:
ריכוז מועדים קובעים למכרז זה
מועד פרסום המכרז - 21/6/19
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה - 27/6/19
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה - 2/7/19
מועד אחרון להגשת הצעות - 7/7/19
תוקף ההצעה - 6/1/20