רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח המלצות הוועדה הציבורית-מדעית לתכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה ("תכנית ויסקונסין")

דוח הוועדה הוגש לממשלה. לעיון בדוח
30/01/2008
דוח הוועדה הוגש לממשלה. לעיון בדוח
הוועדה ממליצה כי במסגרת הפעלה ארצית של התכנית יאומצו העקרונות הבאים:
• תובטח הימצאותם של מלכ"רים בין מפעילי התכנית
• מודל התמריצים הכלכליים ייגזר אך ורק ממטרת התכנית - השמה בת קיימה של המשתתפים בעבודה
• כלל משתתפי התכנית יעברו אבחון תעסוקתי מוקדם ותיקבע עילה חדשה למתן פטור מהתכנית
• יוגמש מנגנון שלילת הגמלה
הוועדה הציבורית-מדעית לעניין תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה (הידועה בשם "תכנית ויסקונסין"), שפעלה באקדמיה מאז חודש טבת תשס"ו (ינואר 2006), סיימה את עבודתה. היום, יום רביעי 30.1.08 מוגש לראש הממשלה מר אהוד אולמרט, שר האוצר, מר רוני בר-און ולשר התמ"ת, מר אלי ישי דוח המלצות מסכם מטעם הוועדה. הדוח נתקבל פה אחד ומשקף הסכמה כללית בין חברי הוועדה.
יו"ר הוועדה הוא נשיא האקדמיה, פרופ' מנחם יערי. היא הוקמה מתוך היענות לפנייתו של שר התעשייה, המסחר והתעסוקה (התמ"ת) דאז, מר אהוד אולמרט, שביקש שוועדה ציבורית-מדעית תלווה את התכנית ותייעץ לו בנוגע להפעלתה. הוועדה מונה שנים-עשר חברים, מהם שישה אנשי אקדמיה בכירים מתחומי הכלכלה, המשפטים והעבודה הסוציאלית ושישה אנשי השירות הציבורי בישראל ממשרד האוצר, ממשרד התמ"ת, ממשרד המשפטים, ממשרד הרווחה, מהמשרד לקליטת עלייה ומהמוסד לביטוח לאומי. נציגי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הם יו"ר הוועדה פרופ' מנחם יערי ופרופ' נילי כהן.
חברי הוועדה האחרים הם פרופ' עליאן אלקרינאוי, פרופ' צבי אקשטיין, ד"ר יהודית בר-און, פרופ' ג'וני גל, פרופ' יורם וייס, גב' אורנה ורקוביצקי, גב' קלאודיה כץ, מר שאול מרידור, עו"ד שי סומך ומר בני פפרמן. ראש מכון ברוקדייל פרופ' ג'ק חביב וראשי מנהלת התכנית שימשו משקיפים בוועדה.
תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה מושתתת על עקרונות של מדיניות "מרווחה לעבודה", הננקטת בשנים האחרונות במדינות רבות בעולם. בישראל התכנית מופעלת באופן חלקי בשלב ניסוי מאז אוגוסט 2005. בשנתיים שבהן היא מיושמת נעשו בה שינויים רבים, ובהם הקלות מגוונות למשתתפים בעלי קשיים או צרכים מיוחדים, הפחתת התגמול המוענק לחברות המפעילות על חיסכון בתשלום גמלאות וביטול חובת ההשתתפות בתכנית לבני 45 ומעלה. כמו כן שונה שם התכנית: במקום "מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה" (מהל"ב) היא נקראת עתה "אורות לתעסוקה". שינויים אלו באו בין השאר בעקבות הדיון הפוליטי והציבורי הער על מטרותיה של התכנית ועל אופן יישומה ובעקבות המלצותיהן של ועדות אד הוק שהוקמו על מנת לתקן ליקויים בתכנית בשלב הניסוי.
המלצותיה של הוועדה הציבורית-מדעית נוגעות להפעלת התכנית בפריסה כלל-ארצית (לאחר שלב הניסוי) והן נשענות על בחינה מקיפה של יישומה במהלך שלב הניסוי ועל השוואה לתכניות דומות המופעלות בעולם. לפיכך כולל דוח הוועדה דיון מקיף בתכנית על כל היבטיה, גם אם נדונו כבר במסגרת ועדות וגופי ביקורת אחרים.
נציין כאן כמה מהמלצותיה הבולטות של הוועדה:
• מפעילי התכנית: הוועדה ממליצה כי כמו בשלב הניסוי, בשנים הקרובות ימשיכו גורמים פרטיים
- עסקיים או ללא כוונת רווח - להפעיל את התכנית, אולם הדבר אינו משקף עמדה עקרונית
של הוועדה בעד הפרטת שירות זה ולפיכך היא אינה פוסלת בחינה עתידית של הפעלת התכנית
על ידי גופים ממשלתיים.
• הבטחת מעורבות מלכ"רים: הוועדה קובעת כי כל זמן שמפעילי התכנית הם גורמים פרטיים
יש להבטיח כי ביניהם יהיו ארגונים ללא מטרת רווח.
• תמריץ על בסיס השמה בלבד: להבדיל ממודל התמריצים הכלכליים בשלב הניסוי, שעל פיו
אף לאחר השינויים בתכנית המפעילים מתוגמלים גם בעבור הפחתת תשלומי הגמלאות,
הוועדה קובעת כי המודל חייב להיגזר אך ורק ממטרת התכנית - השמה בת קיימה של המשתתפים בעבודה.
• פקידי ההשמה: הוועדה ממליצה להקשיח את דרישות המינימום למילוי תפקיד פקיד השמה מטעם
המפעילים ("מתכנן יעדים תעסוקתי").
• אבחון תעסוקתי לכול: במהלך שלב הניסוי הוחלט לערוך אבחון תעסוקתי מוקדם למשתתפים שהרקע
שלהם עשוי לפגוע באופן חמור בהשתלבותם בתכנית. הוועדה מצאה כי ראוי להרחיב את היקפו של
האבחון התעסוקתי המוקדם כך שיוחל על כלל משתתפי התכנית.
• עילת פטור חדשה: התנאים הקיימים לקבלת פטור מהשתתפות בתכנית הם מחמירים ומביאים לשילובם
בתכנית של משתתפים לא מתאימים. לפיכך הוועדה קובעת עילת פטור רצויה חדשה: חוסר מסוגלות תעסוקתית.
• השתתפות וולונטרית: הוועדה ממליצה לאפשר למקבלי גמלאות שאינם חייבים במבחן תעסוקה
השתתפות מרצון בתכנית.
• הגמשת מנגנון שלילת הגמלה: הוועדה קובעת כי מנגנון שלילת הגמלה הקיים כיום, המופעל על משתתפים
שאינם עומדים בדרישות התכנית, נוקשה מדי ויש להגמיש אותו.
• מימון מסגרת חינוך: הוועדה ממליצה כי מרכזי התעסוקה יחויבו במימון מסגרות חינוך לילדיהם של
משתתפי התכנית שטרם השתלבו בעבודה (או במהלך השנה הראשונה לעבודתם).
• "שירות בקהילה": בשל אופייה הייחודי של מסגרת זו ובשל תרומתה המוגבלת למשתתפים
המשולבים בה, הוועדה קובעת כי יש להקשיח את התנאים לשילובם של משתתפים ב"שירות בקהילה"
וכן להעניק למי שנוטל חלק במסגרת זו תגמול נוסף מיוחד, מעבר לגמלה שהוא זכאי לה.
• סיוע משפטי חינם: הוועדה ממליצה כי כל משתתף הרואה עצמו נפגע מהחלטות שנתקבלו בעניינו
במסגרת התכנית יקבל סיוע משפטי ללא תשלום בפנייתו לוועדת הערר, בדומה להצעת החוק שעברה
לאחרונה בכנסת.
• הגברת הבקרה: הוועדה תומכת בחיזוק הבקרה על התכנית, בפרט באמצעות שיפור מערכות
המידע העומדות לרשות מנהלת התכנית, וזאת בדומה להמלצות ועדת דינור.
לעיון בדוח המלא >> לחצו כאן