האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח–1998 קובע את זכותם של כל אזרח ושל כל תושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בחוק. הסייגים נועדו לאזן בין זכות הציבור לקבל מידע לבין זכויות אחרות ואינטרסים שונים כגון שמירה על ביטחון המדינה, הזכות לפרטיות, חסיון סודות מקצועיים ומסחריים ועוד.
 
החוק קובע מי זכאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או אין חובה למסור על פי שיקול דעת של הרשות, על מה צריכה הרשות לתת את דעתה בבואה לשקול סירוב לתת מידע ועוד, וכן נכללות בחוק הוראות והנחיות בדבר נוהלי הגשת הבקשות והטיפול בהן.
 
על הרשות הציבורית להשיב לפונה לקבלת מידע בתוך 30 יום. במקרה הצורך רשאי הממונה או ראש הרשות להאריך את זמן המענה עד 60 יום נוספים, אך עליו לשלוח למבקש הודעה מנומקת על כך.
 
מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע.
 
 
ממונה על יישום חוק חופש המידע – האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
נעמה שילוני
דואר אלקטרוני naama@academy.ac.il
טלפון 02-5676206
 
מסמכים:
דוחות כספיים לשנת תשפ"ב 2022-2021