האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - ספר ספקים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ספר ספקים

ספקים יקרים,
 
בהתאם לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 (להלן – "התקנות"), על ועדת המכרזים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (להלן – "האקדמיה") לנהל רשימות מציעים (להלן – "הספקים"), לצורך התקשרויות במכרזים סגורים או במקרים של פנייה תחרותית לקבלת הצעות לצורך התקשרות עם בעל מקצוע מומחה.
רשימות המציעים ישמשו את האקדמיה לצורך ערכית פניות תחרותיות או מכרזים סגורים בהתאם לדין ולתקנות. הפנייה לספקים תעשה באופן שוויוני והוגן, על פי דרישות הדין והתקנות, באופן שיעניק לאקדמיה את מירב היתרונות.
האקדמיה מודיעה בזאת כל כוונתה לערוך רשימות מציעים כאמור . להודעה המלאה, אנא היכנסו לקישור בהתאם לנוהל שמופיע בקישור שלהלן ועדת המכרזים תנהל את הצטרפות ספקים חדשים לרשימה ואת הוצאתם מהרשימה של ספקים .
מציע המעוניין להצטרף לרשימה עליו למלא את הטופס אשר מופיע בקישור שלהלן
מובהר כי אין ברשימות המציעים משום התחייבות כל שהיא של האקדמיה לפנות למי מהמציעים הכלולים בה, או כדי למנוע מהאקדמיה לפנות לספקים אשר אינם כלולים ברשימות .