האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - נוהל ביקורי חוקרים ישראלים בחו"ל וחוקרים עמיתים בישראל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

נוהל ביקורי חוקרים ישראלים בחו"ל וחוקרים עמיתים בישראל

[הנוהל מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד]
 
לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים קשרים בין-לאומיים ענפים. היא חברה בארגוני מדע חשובים בעולם ויש לה הסכמי שיתוף פעולה עם עשרות אקדמיות לאומיות למדעים ברחבי העולם. שיתופי הפעולה באים לידי ביטוי בין השאר בביקורים של חוקרים ישראלים בחו"ל ושל חוקרים מחו"ל בישראל. מטרת פעילות זו היא לפתח קשרי מדע ארוכי טווח בין חוקרים ישראלים לעמיתיהם מחו"ל ולהעצים את המדע בישראל.
 
חוקרים ישראלים המעוניינים לקיים פעילות מחקרית משותפת עם חוקרים ממדינה שיש בה אקדמיה עמיתה החתומה על הסכם עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים , יכולים להגיש לאקדמיה הישראלית בקשה לתמיכה בנסיעה שלהם לצורך הפעילות המחקרית המשותפת האמורה או באירוח בישראל של חוקר ממדינה כזאת.
 
הנסיעה תהיה לתקופה של 7–14 ימים (בהתאמה לפרטי ההסכם עם המדינה הספציפית).
 
על החוקרים המגישים בקשה למימון נסיעה או אירוח להיות חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר במועצה להשכלה גבוהה.
 
ההליך הנדרש מחוקר ישראלי המבקש לשתף פעולה עם עמית מחו"ל ממדינה שיש בה אקדמיה עמיתה החתומה על הסכם עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים:
 
1. חוקר ישראלי המעוניין לנסוע לחו"ל לצורך שיתוף פעולה
 • שלושה חודשים לפחות לפני הנסיעה המתוכננת ימלא החוקר בטופס (נספח א׳) את פרטיו האישיים ופרטי תוכנית ביקורו במדינת היעד.
 • יש לצרף מכתב הזמנה מאת החוקר המארח – חוקר בעל מינוי אקדמי במוסד להשכלה גבוהה באותה מדינה.
 • ועדת שיפוט באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תבחן את הבקשה, ואם היא תאשר אותה, היא תעביר את הבקשה לאישור האקדמיה העמיתה במדינת היעד.
 • אם יאושר הביקור, תעדכן האקדמיה הישראלית את החוקר הישראלי בגובה התמיכה לנסיעה.
 • בתום הביקור, ולא יאוחר מ-3 חודשים אחריו, יגיש החוקר הישראלי לאקדמיה הישראלית דוח מדעי קצר על הביקור ועל שיתוף הפעולה שהתהווה.
 • האקדמיה הישראלית תממן את עלות הטיסה (במחלקת תיירים) למדינת היעד ובחזרה, והאקדמיה העמיתה תממן את עלות השהייה במדינתה.
2. חוקר ישראלי המעוניין לארח חוקר מחו"ל לצורך שיתוף פעולה
 • האקדמיה העמיתה מחו"ל תפנה לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בבקשה רשמית לתת חסות לביקור החוקר ממדינתה בישראל.
 • האקדמיה הישראלית תפנה אל החוקר מחו"ל ואל החוקר הישראלי המארח ותבקש מהם את פרטי הביקור.
 • ועדת שיפוט באקדמיה הישראלית תבחן את הבקשה לביקור ותמסור את החלטתה לאקדמיה העמיתה ולחוקר הישראלי המארח.
 • בתום הביקור, ולא יאוחר מ-3 חודשים אחריו, יגיש החוקר הישראלי לאקדמיה הישראלית דוח מדעי קצר על הביקור ועל שיתוף הפעולה שהתהווה.
 • האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תשתתף בכיסוי ההוצאות על פי ההסכם עם האקדמיה העמיתה.
הערות
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תבחן את הבקשות על פי קריטריונים של מצוינות מדעית בלבד.
 • האקדמיה לא תתמוך במסגרת זו בנסיעה לצורך השתתפות בכינוס או בפגישות קצרות.
 • לא תינתן תמיכה לביקור של חוקר ישראלי בחו"ל יותר מפעם אחת בשנה.