רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

תקציב

תקציב האקדמיה לשנת תשפ"א 
 
(כל הסכומים באלפי שקלים) 
 

הקצבות ות"ת

12,507

הכנסות מפרסומים

70

הכנסות מקרנות

675

הקרן הלאומית למדע

880

תקורה מפרויקטים

417

הכנס' מימון נטו

220

קרנות הנהלה

310

סה"כ הכנסות תקציב שוטף

15,079

סה"כ הכנסות מיזמים במימון חיצוני

20,740

סה"כ הכנסות

35,819


 

החטיבה למדעי הטבע

260

החטיבה למדעי הרוח

800

קידום המדע

420

כינוסים מדעיים וקשרי קהילה

735

פרסומים

265

קשרים בין-לאומיים

1,250

האקדמיה הצעירה הישראלית

150

דוח מצב המדע

35

מרכז הקשר

84

בתר-דוקטורנטים

155

הוצאות כלליות ומשרדיות

1,720

הוצאות שכר ונלוות

8,625

פחת

580

סה"כ הוצאות תקציב שוטף

15,079

סה"כ הוצאות מיזמים במימון חיצוני

20,740

סה"כ הוצאות

35,819

עתודה/עודף (גירעון)

0