רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

תקציב

 

תקציב האקדמיה לשנת תשע"ח

(כל הסכומים באלפי שקלים)

 

התקציב השוטף

 

14790

     

הכנסות התקציב השוטף

   

הקצבות ות"ת

 

12200

הכנסות מפרסומים

 

70

הכנסות מקרנות 504

קרן סם שפיגל

 

182

קרן לאומית למדעים

 

780

תקורה מפרויקטים

 

384

הכנס' מימון נטו

 

249

הכנסות אחרות

 

0

קרנות הנהלה   420 
   

הוצאות התקציב השוטף

 

14790

     

החטיבה למדעי הטבע

 

265

החטיבה למדעי הרוח   910 
קידום המדע  400 
כנסים וקשרי קהילה  640 

פרסומים

 

350

קשרים בין-לאומיים 1440 
אקדמיה צעירה  100 
מרכז הקשר  70 
הוצאות כלליות ומשרדיות  1485 
הוצאות שכר ונלוות  8530 
פחת  600 
   

מיזמים במימון חיצוני

 

14890

   
קרן בת שבע דה רוטשילד  1225 
מלגות אדמס  2534 
מחשבה   4117 
מחקר יישומי בחינוך  3500 
ועדה לאנרגיות גבוהות  1139 
הגריד של אטלס    2375 
   

סה"כ היקף פעילות

 

29680