האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - דוח מצב המדע
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח מצב המדע

בתיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים משנת תש"ע (2010) נקבע שעל האקדמיה להגיש לממשלה ולכנסת בכל שלוש שנים דוח ובו סקירה על מצב המדע והמחקר בישראל בהשוואה לעולם.
הדוחות התלת-שנתיים שהאקדמיה מכינה סוקרים את מצב המדע והמחקר הבסיסי במדינה ומצביעים על הישגים, על פערים ועל אתגרים. הדוחות כוללים גם המלצות לטיפול בפערים ולעמידה באתגרים לצורך ביסוסם וקידומם של המדע והמחקר בישראל. לאחר פרסום כל אחד מהדוחות האקדמיה ממנה ועדה למעקב אחר יישום ההמלצות.
 
הוועדות הממונות על הכנת דוחות מצב המדע וכן ועדות המעקב מורכבות מבכירי החוקרים בישראל ממגוון תחומי המדע, ומרביתם חברי האקדמיה או חברי ובוגרי האקדמיה הצעירה הישראלית. במסגרת פעולתן הוועדות עומדות בקשר עם כל הגופים המרכזיים בישראל העוסקים בנושא.
 
דוח מצב המדע הבא עתיד להתפרסם בשלהי 2022.
 
..........................................................................................................................

 
..........................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................................................................................................