רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הודעה בדבר עריכת רשימת מציעים ספטמבר 2020

1. רקע – האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הנה תאגיד על פי חוק, ונוסדה בשנת תשכ"א (1961).
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים היא הגוף הבכיר בקהילה המדעית בישראל ונוסדה במטרה לרכז בתוכה מטובי אישי המדע תושבי ישראל, לטפח ולקדם פעילות מדעית, לייעץ לממשלה בענייני מחקר ותכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית, לקיים מגע עם גופים מקבילים בחוץ-לארץ, לייצג את המדע הישראלי במוסדות ובכינוסים בין-לאומיים ולפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים רואה בקידומה ובפיתוחה של מערכת המחקר המדעי הבסיסי יעד בעל חשיבות לאומית.
2. כוונה לערוך רשימות מציעים
בהתאם לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 (להלן – "התקנות"), על ועדת המכרזים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (להלן – "האקדמיה") לנהל רשימות מציעים (להלן – "הספקים"), לצורך התקשרויות במכרזים סגורים או במקרים של פנייה תחרותית לקבלת הצעות לצורך התקשרות עם בעל מקצוע מומחה.
האקדמיה מודיעה בזאת כל כוונתה לערוך רשימות מציעים כאמור בתחומים להלן:
1.
2.
נוהל זה נועד לקבוע הליך אחיד וברור בו יאושרו ספקים, יתווספו לרשימות הספקים הקיימות או ימחקו מהן וכן לקבוע הוראות בעניין מעקב ובקרה אחר הספקים ברשימה.
3. מטרה
מטרות הנוהל הן לאפשר:
א. ניהול יעיל של רשימות מציעים לפי ענפים, תחומים והתמחויות.
ב. ניהול נתוני הספקים הכלולים ברשימות, עדכון ספקים שהוסרו מהרשימה בשל אי עמידה בתנאי הסף או בשל העדר שביעות רצון, ועדכון נתוני הספקים החדשים המצטרפים מעת לעת.
ג. שליפה קלה של מציעים פוטנציאליים במכרזים סגורים ובהתקשרויות עם בעלי מקצוע מומחים ויועצים.
ד. בחירת הספקים הכלולים ברשימה שאליהם תבוצע פניה, באופן המבטיח סבב מחזורי שוויוני והוגן בהתאם להוראות התקנות.
4. תנאים להכללת ספקים ברשימה
4.1 ועדת המכרזים של האקדמיה תהיה רשאית לאשר צירוף ספקים לרשימה ככל שמדובר בספקים שאושרו בידי החשב הכללי.
בנוסף לאמור לעיל, תהיה ועדת המכרזים רשאית לכלול ברשימה, ספקים שעמדו בתנאים הבאים (במצטבר):
א. ספק שהוא תאגיד – בלבד שימציא אישור על רישומו במרשם המתנהל על פי דין (כגון רשם החברות או רשם העמותות).
ב. ככל שנדרש רישיון מיוחד להתקשרות – הספק מחזיק ברישיון תקף על פי דין לעסוק בתחום נשוא ההתקשרות.
ג. מחזיקים בידם אישורים תקפים כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 בדבר ניהול ספרים כדין.
ד. בהתקשרויות שעניינן שירותים עתירי כוח אדם (כגון שמירה, ניקיון, הסעדה קבועה) - תצהיר המאומת על ידי עו"ד בדבר העדר הרשעות בעבירת הקשורות להעסקת עובדים שלא כדין.
4.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית לשקול את השיקולים הבאים בהחלטה על צירוף ספק לרשימת הספקים:
א. הספק בעל אישור ISO-9000של מכון התקנים הישראלי.
ב. לאקדמיה ניסיון חיובי קודם מול הספק.
ג. המלצות חיוביות מטעם מזמינים אחרים.
ד. ותק הספק בתחום ההתקשרות.
ה. מחזור כספי שנתי של הספק.
ו. התרשמות כללית מראיון עם הספק.
4.3 ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לכלול ברשימה, ספק לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם (כגון שמירה, ניקיון, הסעדה קבועה), או להורות על מחיקתו מרשימה כאמור, בהחלטה מנומקת ולאחר שנתנה לספק הזדמנות לטעון לפניה את טענותיו, בשים לב להתנהלותו בנוגע לשמירת זכויות עובדים. כמו כן, כל ספק אשר הורשע בעבירה הקשורה להעסקת עובדים שלא כדין, יימחק מהרשימה לאלתר.
4.4 אין באמור בסעיף זה לגרוע מזכותה של האקדמיה לשנות בעתיד את התנאים להצטרפות לרשימות המציעים ובכלל זה להוסיף תנאים או לגרוע מהן.
5. הגשת הצעות
4.1 כל הרוצה להיכלל ברשימת הספקים לסוג מסוים של התקשרות, יגיש בקשה בכתב (באמצעות פקס, דוא"ל או דואר) לוועדת המכרזים של האקדמיה, בצירוף אישור על היותו ספק מורשה של החשכ"ל או בצירוף האישורים והמסמכים הנדרשים לאותו סוג של התקשרות כמפורט בהודעה זו.
4.2 הבקשה תוגש בנוסח המצורף, כנספח א' לנוהל זה.
4.3 לאחר בחינת כל המסמכים, תחליט האקדמיה האם לכלול את הספק ברשימת הספקים לאותה התקשרות, אם לאו, תוך פירוט הנימוקים להחלטתה.
4.4 במסגרת בחינת ההצעות, תהא האקדמיה רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת למי מהמציעים, עולם או חלקם, בהתאם לשקול דעתה הבלעדי, וכן תהא רשאית לבקש ממציע מסמכים או הבהרות נוספות.
4.5 ועדת המכרזים תודיע על החלטותיה לכל המציעים.
6. עדכון רשימת הספקים
5.1 האקדמיה רשאית מעת לעת לצרף ספקים חדשים לרשימת על פי בקשות של ספקים ו/או באופן ייזום על ידי האקדמיה.
5.2 רשימת הספקים תפורסם לעיון הציבור באתר האינטרנט של האקדמיה ותעודכן לפחות אחת לשנה,
5.3 אופן עדכון הרשימה:
(1) ועדת המכרזים תבקש מהספקים המצויים ברשימה להמציא אישור תקף על היותם כלולים בספקים המאושרים על ידי החשכ"ל או להמציא את יתר האישורים הנדרשים כשהם בתוקף עדכני.
(2) בהתקשרות שעניינה שירותים עתירי כוח אדם (כגון שמירה, ניקיון, הסעדה קבועה), תבקש ועדת המכרזים לקבל מהספקים תצהיר עעדכני ל היעדר הרשעה בעבירה הקשורה להעסקת עובדים שלא כדין.
(3) ספקים אשר לא ימציאו אישורים כנדרש בתוך 30 ימים ממועד פניית הועדה אליהם, ימחקו מהרשימה, ללא התראה נוספת.
(4) בנוסף, תהא ועדת המכרזים רשאית למחוק מהרשימה כל ספק אשר התנהלותו בהתקשרות קודמת מול האקדמיה לא עמדה בנדרש ממנו, וזאת לאחר שניתנה לספק הזדמנות להשמיע טענותיו, בכתב או בע"פ, לפי שיקול דעת האקדמיה.
(5) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להסיר מהרשימה כל ספק אשר נודע לה כי הורשע בעבירה הקשורה בהפרת זכויות עובדים.
(6) האקדמיה תמציא לכל ספק אשר הוסר מהרשימה, הודעה מנומקת בכתב על החלטתה וזאת תוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה.
7. בחירת הספקים במכרזים סגורים ופניות תחרותיות
רשימות המציעים ישמשו את האקדמיה לצורך ערכית פניות תחרותיות או מכרזים סגורים בהתאם לדין ולתקנות. הפנייה לספקים תעשה באופן שוויוני והוגן, על פי דרישות הדין והתקנות, באופן שיעניק לאקדמיה את מירב היתרונות.
מובהר כי אין ברשימות המציעים משום התחייבות כל שהיא של האקדמיה לפנות למי מהמציעים הכלולים בה, או כדי למנוע מהאקדמיה לפנות לספקים אשר אינם כלולים ברשימות .