האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - תקנון האקדמיה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

תקנון האקדמיה

תקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשס"ח-2008
 
בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשכ"א-11961 (להלן - החוק), מתקינה האקדמיה, בהתייעצות עם שר המדע, התרבות והספורט2, תקנון זה:
 
פרק ראשון: חברות באקדמיה
 
מספר החברים
1 מספר החברים בכל חטיבה לא יעלה על ארבעים, אולם חברים שגילם שבעים וחמש שנים ומעלה וחברי חוץ לא יבואו במניין זה.
 
בחירת חברים חדשים
2 (א) מדי שנה בשנה רשאית האקדמיה לבחור עד חמישה חברים חדשים בכל חטיבה, בכפוף לאמור בתקנה 1.
(ב) חברי האקדמיה, למעט חברי חוץ, הם אישי מדע תושבי ישראל כמשמעותם בסעיף 2(1) לחוק; לעניין זה -
"איש מדע" - אדם שעיקר פעילותו הוא במחקר ובקידום הידע האנושי בכלים מדעיים;
"תושב ישראל" - אדם שמקום מגוריו העיקרי הוא בישראל ובשעת בחירתו פעילותו המחקרית נמנית עם מסכת העשייה המדעית הישראלית.
(ג) מועצת האקדמיה מוסמכת להחליט החלטות הנוגעות לתקנה זו.
 
הצעת מועמדים
3 (א) המועמדים לחברות בכל חטיבה יוצעו בכתב ליושב ראש שלה על ידי שלושה מחברי אותה חטיבה לפחות; ההצעות תוגשנה לכל המאוחר 30 ימים לפני מועד ישיבת החטיבה שבה ייבחרו המועמדים לפי תקנה 4; בכל שנה יודיע יושב ראש החטיבה לחברי החטיבה, בכתב, שלושה חודשים לפחות לפני מועד ישיבת הבחירה, מהו המועד האחרון להגשת שמות המועמדים.
(ב) מועצת האקדמיה רשאית למנות ועדה של שישה חברים, שלושה מכל חטיבה, שמסמכותה להציע בכתב למועצת האקדמיה מועמד או מועמדים לחברות, נוסף על המועמדים המוצעים על ידי החטיבות.
 
בחירת מועמדים
4 (א) מתוך רשימת המועמדים המוצעים על פי תקנה 3(א) תבחר החטיבה, בהצבעה חשאית וברוב של שני שלישים מבעלי זכות ההצבעה שנוכחותם בישיבה נרשמה כדין, את המועמדים שהיא ממליצה לבחור לאותה חטיבה לפי תקנה 2; המניין החוקי של המשתתפים בהצבעה לבחירת מועמדים הוא רוב חברי החטיבה הנמצאים בארץ במועד הישיבה; המועמדים שיומלצו כאמור יבואו לבחירה סופית באסיפה הכללית של האקדמיה.
(ב) מתוך רשימת המועמדים המוצעים על פי תקנה 3(ב) תבחר המועצה, בהצבעה חשאית ופה אחד, את המועמדים הנוספים שהיא ממליצה לבחור לאקדמיה. המניין החוקי של המשתתפים בהצבעה לבחירת מועמדים לפי תקנת משנה זו הוא שלושה מארבעת אלה: הנשיא, סגנו ושני יושבי ראש החטיבות; המועמדים יבואו לבחירה סופית באסיפה הכללית של האקדמיה; חבר שנבחר בהליך זה יבחר את החטיבה שאליה ישתייך בהתייעצות עם הנשיא.
 
בחירת חברים
5 רשימת המועמדים שנבחרו כאמור בתקנה 4 תועבר לבחירה סופית באסיפה הכללית של האקדמיה; המניין החוקי בהצבעה לבחירת חברים הוא מחצית חברי האקדמיה הנמצאים בארץ במועד הישיבה; ההצבעה תהיה על דף הצבעה אחד; הבחירה תהיה בהצבעה חשאית וברוב של שני שלישים מבעלי זכות ההצבעה שנוכחותם בישיבה נרשמה כדין.
 
הודעה על הבחירה
6 נשיא האקדמיה יודיע על בחירתם של החברים החדשים, לאחר שקיבל את הסכמתם; חברותו של חבר חדש מתחילה ביום קבלת הסכמתו לכהן כחבר האקדמיה.
 
חברי חוץ
7 (א) חברי חוץ ייבחרו בדרך הקבועה בתקנות 3 עד 6; בהיותם בישראל יהיו רשאים להשתתף בישיבות האסיפה הכללית ובישיבות החטיבה שהם משתייכים אליה, אך בלא זכות הצבעה.
(ב) מספר חברי החוץ לא יעלה על עשירית ממספר חברי האקדמיה שאינם חברי חוץ; בכל שנה ייבחרו בכל חטיבה לכל היותר שני חברי חוץ.
 
פרק שני: ישיבות האקדמיה
 
האסיפה הכללית 
8 (א) מליאת האקדמיה תתכנס פעמיים בשנה לפחות ותדון בעניינים הנתונים לסמכותה לפי סעיף 11 לחוק; בכל שנה תוקדש אחת הישיבות לבחירת חברים חדשים, ובעת הצורך לבחירת הנשיא וסגן הנשיא; כאשר מספר המועמדים לבחירה גדול משלושה, תוקדש הישיבה כולה לנושא זה.
(ב) כמו כן תוקדש ישיבה אחת בכל שנה לדיון בדוח השנתי של האקדמיה, בדוח הביקורת, בדוחות הכספיים ובתקציב האקדמיה.
(ג) יושב ראש האסיפה הכללית הוא נשיא האקדמיה, ובהעדרו - סגן הנשיא.
(ד) יכול שהמליאה תתכנס לישיבות נוספות, על פי החלטת מועצת האקדמיה, לשמיעת הרצאות מדעיות או לדיון בעניינים ובהתפתחויות שהמועצה סבורה שאין לדחותו; ישיבה מיוחדת של המליאה תכונס גם כל אימת שתתקבל בקשה בכתב לכך מחמישה עשר מחברי האקדמיה לפחות; המועצה תיענה לבקשה כזאת בהקדם האפשרי.
 
המניין החוקי בישיבות האסיפה הכללית
9 (א) המניין החוקי בישיבת האסיפה הכללית של האקדמיה הוא מחצית חברי האקדמיה הנמצאים בארץ במועד הישיבה.
(ב) באין מניין חוקי בשעה שנקבעה לישיבת האסיפה הכללית, יוכל היושב ראש לפזר את האסיפה למשך 30 דקות ולכנסה מחדש בתום הזמן הזה; ישיבת האסיפה תהיה אז חוקית בכל מספר נוכחים; באין מניין חוקי לא ייבחרו חברים חדשים, לא ייבחר נשיא או סגן נשיא, לא תיבחר ועדת ביקורת ולא יידונו שינויים בתקנון.
(ג) כל חבר שנוכחותו נרשמה כדין לפני ההצבעה ייכלל במניין החוקי הנדרש בהצבעה זו; חבר שנוכחותו נרשמה כאמור ולא השתתף בהצבעה ייחשב כמי שהצבעתו "נמנע".
 
הזמנות לישיבות האסיפה הכללית
10 הזמנות לישיבה של האסיפה הכללית יישלחו לחברים בדואר או בדואר אלקטרוני בהסכמתם, 21 ימים לפחות לפני מועד הישיבה, ויכילו את סדר היום של הישיבה.
 
ישיבות סגורות ופתוחות
11 ישיבות האסיפה הכללית סגורות לקהל; בשנה שבה נבחרים חברים חדשים תתקיים ישיבה פתוחה ובה יוצגו הנבחרים לפני הציבור; מועצת האקדמיה רשאית לכנס ישיבות פתוחות נוספות.
 
הצבעה באסיפה הכללית
12 ההצבעה באסיפה הכללית תהיה גלויה, אלא אם כן נדרשת על פי תקנון זה הצבעה חשאית או אם חמישה חברים שאינם חברי חוץ דרשו הצבעה חשאית; ההחלטות יתקבלו ברוב רגיל של הנוכחים בהצבעה, אלא אם כן נדרש על פי תקנון זה רוב גדול יותר; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש קול נוסף מכריע.
 
תוצאות ההצבעה
13 תוצאות ההצבעה יוכרזו על ידי נשיא האקדמיה; פרוטוקול מאושר על ידו ייחשב להוכחה של תוצאות ההצבעה; נבצר מן הנשיא לאשר את הפרוטוקול, יאשרו סגן הנשיא.
 
תוקפן של החלטות 
14 תוקפן של החלטות האקדמיה לא ייפגע בשל פגם פרוצדורלי שנתגלה בדיעבד, לרבות פגם בתהליך בחירתו של חבר או אי-מסירת הזמנה לחבר.
 
ישיבות החטיבות
15 (א) כל חטיבה תתכנס לשתי ישיבות בשנה לפחות; לפי הצורך תוקדש אחת הישיבות כולה לבחירת חברים חדשים ולבחירת יושב ראש החטיבה וממלא מקומו; ישיבה זו תתקיים 30 ימים לפחות לפני ישיבת המליאה המוקדשת לבחירת החברים החדשים; המניין החוקי בישיבת החטיבה הוא מחצית חברי החטיבה הנמצאים בארץ במועד הישיבה.
(ב) יו"ר החטיבה רשאי לזמן ישיבות נוספות של החטיבה, והוא חייב לזמנן, בהקדם האפשרי, אם חמישה מחברי החטיבה מבקשים שיעשה כן.
(ג) הזמנות לישיבה של החטיבה יישלחו לחברי החטיבה בדואר או בדואר אלקטרוני בהסכמתם 21 יום לפחות לפני מועד הישיבה; במקרים מיוחדים רשאי יושב ראש החטיבה לקבוע כי ההזמנות יישלחו פחות מ-21 ימים לפני מועד הישיבה; בהזמנה לישיבת חטיבה יפורט סדר היום של הישיבה.
(ד) לפי הזמנת יושב ראש החטיבה יוכל להשתתף ולהרצות בישיבות אלה גם מי שאינו חבר האקדמיה.
 
פרק שלישי: מינהל
 
הנשיא וסגנו
16 (א) בתקנון זה, "בחירת נשיא האקדמיה" - בחירת חבר האקדמיה שהאסיפה הכללית ממליצה לנשיא המדינה למנותו לתפקיד נשיא האקדמיה.
(ב) נשיא האקדמיה וסגנו יהיו מחטיבות שונות; ככלל, תפקיד הנשיא יעבור בין שתי החטיבות לסירוגין; תקנה זו לא תחול על בחירת נשיא מכהן לתקופת כהונה שנייה.
(ג) סגן הנשיא ייבחר על ידי מליאת האקדמיה לתקופת כהונתו של נשיא האקדמיה.
(ד) לא יאוחר משנה לפני סיום תקופת כהונתם של הנשיא ושל סגן הנשיא, או בשעה שנבצר מאחד מהם או משניהם למלא את תפקידם, תבחר כל חטיבה, בהליך שיקבע יושב ראש החטיבה, שלושה חברים לוועדת חיפוש שתפקידה להציע מועמדים לתפקידים המתפנים; כל חבר רשאי להציע מועמדים לכהונה בוועדת החיפוש. חברי המועצה לא יוכלו להיבחר לוועדת החיפוש. חברי הוועדה יבחרו מביניהם את יושב ראש הוועדה; הוועדה רשאית להציע יותר ממועמד אחד לכל תפקיד; להחלטה בוועדה דרושים ארבעה קולות; הצעות הוועדה יימסרו לחברים בכתב 45 ימים לפחות לפני ישיבת הבחירה.
(ה) נוסף על האמור לעיל, חמישה מחברי האקדמיה רשאים להציע יחד מועמדים לשני התפקידים; הצעות אלה יימסרו למזכירות האקדמיה 30 ימים לפחות לפני ישיבת הבחירה ויישלחו לחברי האקדמיה בדואר 21 ימים לפחות לפני ישיבת הבחירה; יושב ראש ועדת החיפוש ינהל את החלק של ישיבת המליאה שבו ייבחרו הנשיא וסגן הנשיא; הוא יציג הן את מועמדי ועדת החיפוש והן את המועמדים שהציעו חברי האקדמיה.
(ו) נשיא האקדמיה וסגנו ייבחרו בהצבעה חשאית, וברוב רגיל של בעלי זכות ההצבעה שנוכחותם בישיבה נרשמה כדין, לתקופת כהונה של שלוש שנים; לא קיבל שום מועמד רוב קולות בהצבעה הראשונה, תיערך הצבעה שנייה לבחירה בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הגדול ביותר.
(ז) נשיא האקדמיה וסגנו לא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות.
(ח) פסקה כהונתו של נשיא האקדמיה או של סגן נשיא האקדמיה, או נבצר מאחד מהם או משניהם למלא את תפקידם באופן קבוע, תכונס האסיפה הכללית לישיבה מיוחדת ותבחר את נשיא האקדמיה או את סגן הנשיא, לפי הצורך, על פי הוראות סעיף 7 לחוק ותקנה זו.
(ט) ככלל, א' בתשרי הוא יום כניסתם לתפקיד של הנשיא, של סגן הנשיא ושל החברים הנבחרים של המועצה.
(י) עם מינויו של נשיא חדש תסתיים כהונתו של סגן הנשיא הקודם.
 
יושבי ראש החטיבות וממלאי מקומם
17 (א) יושבי ראש החטיבות ייבחרו בחטיבות ברוב רגיל בבחירות חשאיות לתקופה של שלוש שנים; שלושה חברי חטיבה רשאים להציע יחד מועמד לתפקיד יושב ראש החטיבה. לא קיבל שום מועמד רוב קולות בהצבעה הראשונה, תיערך הצבעה שנייה לבחירה בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הגדול ביותר.
(ב) יושב ראש החטיבה לא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.
(ג) לכל יושב ראש ייבחר ממלא מקום לתקופת כהונתו, בהליך שיקבע היושב ראש.
 
הצבעות במועצה
18 ההצבעות במועצה הן בהרמת ידיים בלבד וההחלטות יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון זה; היו הקולות שקולים, יהיה לנשיא קול נוסף מכריע; חתימת הנשיא או חתימת סגן הנשיא על הפרוטוקול, ובכללו ההחלטות, תשמש הוכחה לכאורה לנכונותו.
 
המניין החוקי במועצה
19 המניין החוקי בישיבות המועצה הוא שלושה.
 
ועדות
20 המועצה תקבע את רשימת הוועדות הקבועות הפועלות באקדמיה ותמנה את חבריהן ואת היושבים ראש שלהן לתקופת כהונה של עד שלוש שנים; יושבי ראש הוועדות לא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות; המועצה רשאית, ביוזמתה או לפי הצעת החטיבות, למנות גם ועדות אד הוק לטיפול בעניינים הקשורים בתפקידי האקדמיה או בעניינים אחרים שלדעת המועצה ראויים לבחינה על ידי ועדה; לוועדות אלה יכול שיתמנה גם מי שאינו חבר האקדמיה; המועצה תמנה את נציגי האקדמיה בגופים ציבוריים, במוסדות בין- לאומיים ובגופים אחרים לפי הצורך, ויכול שגם הם לא יהיו חברי האקדמיה.
 
המנהל האדמיניסטרטיבי
21 (א) המנהל האדמיניסטרטיבי (להלן - המנהל) לא ישתתף בדיונים בעניין מינויו או פיטוריו ובדיונים לפי תקנה 4(ב) ולא תהיה לו באלה זכות הצבעה.
(ב) פסקה כהונתו של המנהל או נבצר ממנו למלא את תפקידו, ימנו שאר חברי המועצה ממלא מקום או מנהל בפועל עד מינוי המנהל החדש.
 
זכות חתימה 
22 (א) בענייני מינהל וכספים תחייב את האקדמיה חתימת שני חברי המועצה או חתימת ממלא מקום המנהל או חתימת המנהל בפועל יחד עם חתימת אחד מחברי המועצה האחרים.
(ב) מועצת האקדמיה תהיה רשאית להסמיך מורשי חתימה נוספים מבין חברי האקדמיה ועובדיה ולקבוע את גבולות סמכותם.
 
סדרי העבודה
23 האסיפה הכללית תקבע, על פי הצעת המועצה, כללים והוראות לעבודתה ולעבודת החטיבות והוועדות. 
 

פרק רביעי: ביקורת

ועדת ביקורת
24 האסיפה הכללית תבחר ועדת ביקורת, שתורכב מחברים משתי החטיבות; ועדת הביקורת תבחר את היושב ראש שלה מבין חבריה.
 
הזמנת מבקר
25 (א) המועצה תזמין מדי פעם, במועדים שייראו לה, אדם שאיננו עובד האקדמיה לערוך ביקורת בעניינים של מינהל האקדמיה (להלן - המבקר).
(ב) המבקר יבדוק אם המינהל פעל על פי החוק ועל פי ההוראות שנגזרו ממנו ואם רשויות האקדמיה ועובדיה נהגו לפי העקרונות של מינהל תקין.
(ג) בעת מילוי תפקידו לא יהיה המבקר כפוף לגוף או לאדם כלשהו באקדמיה ולא יהיה תלוי בהם; הנושאים שיבדוק ייקבעו בתיאום עם ועדת הביקורת.
(ד) המבקר יגיש לוועדת הביקורת דין וחשבון ויפרט בו את ממצאי ביקורתו; אם גילה ליקויים, יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקונם ולמניעתם לעתיד לבוא; בד בבד יגיש המנהל לוועדת הביקורת מסמך ובו תגובת המינהל על ממצאי הביקורת ופירוט הצעדים שבדעתו לנקוט לתיקון הליקויים שנתגלו; המועצה תביא את ממצאי הביקורת ואת תגובת המינהל לידיעת המליאה. 
 

פרק חמישי: הוראות שונות

שינויים בתקנון
26 המליאה רשאית, ברוב של שני שלישים מבעלי זכות ההצבעה שנוכחותם בישיבה נרשמה כדין, להכניס שינויים בתקנון זה, להוסיף על הוראותיו ולגרוע מהן; התיקונים ייכנסו לתוקפם לאחר התייעצות עם השר הממונה על ביצוע חוק האקדמיה.
 
ביטול
27 תקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשכ"ב-³1962 - בטל.
 
כ"ה באדר ב' התשס"ח (1 באפריל 2008)
 
1 ס"ח התשכ"א, עמ' 193; התשל"ג, עמ' 45.
2 י"פ התש"ס, עמ' 1088.
3 ק"ת התשכ"ב, עמ' 1495; התשל"ו, עמ' 300; התשמ"ו, עמ' 772; התשמ"ט, עמ' 1453; התשנ"ז, עמ' 816; התשנ"ה, עמ' 1455; התשנ"ז, עמ' 832.