ספרייתו של ר´ דוד נונס טורס וניצני הנאורות היהודית במערב אירופה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ספרייתו של ר´ דוד נונס טורס וניצני הנאורות היהודית במערב אירופה

הרצאת-אורח של פרופ´´ יוסף קפלן
מהאוניברסיטה העברית בירושלים
מועד האירוע: 23/03/2003
מקום האירוע: בבית האקדמיה

(התכנסות בשעה: 18:30)
הרשמה לאירוע: יום רביעי, י´´ט באדר ב´ תשס´´ג
יו´´ר: פרופ´´ ב´´ז קדר
בהשתתפות: