רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה

פעילות הקרן למען קידום המחקר בישראל תבוא לידי ביטוי בתמיכה כספית בסמינרים, בסדנאות למחקר בין-תחומי, בתכנית עמיתים ובתכנית השתלמויות.

סמינרים

הקרן תממן סמינרים במחקר בסיסי במדעי הרוח והחברה בתחומים החשובים למדינת ישראל, שיביאו להעמקת הידע בישראל בתחומים שבחזית המדע ולהחלפת מידע ורעיונות. את הסמינרים יעבירו מדענים בכירים מישראל ומחו"ל.
 
הסמינרים לא יכוונו למלא את צרכיה של קבוצה מקצועית אחת בתוך מוסד אחד, אלא לאפשר לכל העוסקים במחקר בשטח מסוים במוסדות השונים לדון בו במשותף ולהפיק את התועלת המרבית מן הדיון. משום כך הקרן תדרוש שהוועדה המארגנת של כל סמינר תורכב מאנשי מקצוע המייצגים שניים ממוסדות המחקר העוסקים בשטח לפחות, וכי הסמינר יהיה פתוח למשתתפים מכל אוניברסיטאות המחקר ומכוני המחקר בישראל.
 
הסמינר צריך להתקיים בתנאים המאפשרים לימוד נושא מתוך יצירת מגע רצוף בין התלמידים, החוקרים הצעירים והמדענים הישראלים לבין המדענים המוזמנים מחו"ל. לשם יצירת תנאים כאלה רצוי לקיים את הסמינר מחוץ למוסדות המשתתפים. משך הסמינר יהיה 4–5 ימים. נוסף על הרצאות פתוחות לקהל יתקיימו במשך כל זמן הסמינר מפגשים ודיונים בין המרצים לבין קבוצות קטנות של תלמידים, אשר יתפנו לזמן זה מעיסוקיהם האחרים. כך יוכלו המרצים האורחים להכיר את התלמידים היכרות אישית, לעמוד על טיבם ולבנות קשרים ושיתופי פעולה.
 
התמיכה הכספית לסמינר תהיה עד 40,000 דולר ארה"ב. אין לגבות תקורה על סכום זה. 
 
 

סדנאות למחקר בין-תחומי

הקרן תממן סדנאות בין-תחומיות שנתיות המיועדות להפגשת מדענים ישראלים מתחומי דעת שונים כדי ללבן סוגיות מדעיות מכמה היבטים ולקדם שיתופי פעולה בין המדענים.
 
למחקר בין-תחומי מקום מרכזי במדע המודרני. הקרן רואה חשיבות רבה בקידומם בישראל של נושאי מחקר חדשניים בעלי אופי בין-תחומי בישראל באמצעות קיבוצם של כוחות מחקריים מהאוניברסיטאות בישראל ויצירת "תשתיות מדעיות" חדשות.
 
הסדנאות יעסקו בנושאים במדעי הרוח והחברה וכן בנושאים במדעי הטבע שיש להם זיקה ברורה למדעי הרוח והחברה. על נושא הסדנה להיות חדשני ובעל אופי בין-תחומי. בוועדה המארגנת של הסדנה יהיו אנשי סגל משני מוסדות מחקר בישראל לפחות. משך הסדנה הוא יומיים.
משתתפי הסדנה יהיו כ-20 חוקרים משטחי מדע שונים וכ-20 סטודנטים לתארים מתקדמים ממספר מוסדות מחקר בישראל. ניתן להזמין מחו"ל עד שמונה חוקרים מהמעלה הראשונה להרצות בנושא. מספר זה כולל contributed talks ו-invited talks. ניתן להגיש בקשה להזמנת עד שני חוקרים נוספים מחו"ל כעמיתים.
 
הסדנה תהיה בנויה מהרצאות וממפגשים בלתי פורמליים של המשתתפים, ותתקיים במתכונת שתאפשר מגע רצוף בין משתתפי הסדנה. על הסדנה להתקיים בתנאים המאפשרים לימוד נושא מתוך יצירת מגע רצוף בין הסטודנטים, החוקרים הצעירים והמדענים הישראלים לבין המדענים המוזמנים מחו"ל. לשם יצירת תנאים כאלה רצוי לקיים את הסדנה מחוץ למוסדות המשתתפים.
 
סך התמיכה בסדנה הוא עד 10,000 דולר ארה"ב. אסור לגבות תקורה.
 
לאחר מספר שנים אפשר להגיש בקשה לסדנה נוספת באותו נושא.
 
כל חבר סגל מהאוניברסיטאות בישראל זכאי להגיש בקשה למימון סדנה.
 
 

תכנית העמיתים

הקרן תממן הזמנת מדענים מהמעלה הראשונה מרחבי העולם לישראל למספר ימים כדי שייפגשו עם מדענים וסטודנטים ישראלים להחלפת ידע, דעות ורעיונות בתחום התמחותם. התכנית מיועדת למדענים מתחומי מדעי הרוח והחברה בלבד.
 
המלגה תינתן עד לסכום של 5,000 דולר ארה"ב. אסור לגבות תקורה. כל חבר סגל מהאוניברסיטאות בישראל זכאי להגיש בקשה להזמנת עמית.
 
הנחיות להגשת בקשה להזמנת עמיתים 
 

מענקי השתלמות

המענקים נועדו להשתלמות במחקר ובשיטות עבודה בספרייה, בארכיב, במעבדה או במסגרת מתאימה אחרת בחו"ל למשך חודש עד חודשיים בתחום מדעי הרוח והחברה.
 
המימון לא יהיה לשם בחירת מקום לבתר-דוקטורט או לשם השתתפות בהשתלמות בתר-דוקטורט. אפשר להשתתף במהלך השהות בפעילות אקדמית אחרת (כינוס, סדנה או קורס) ובלבד שלא זו מטרתה הראשית של הנסיעה.
 
על החוקר לחזור למוסד האקדמי בישראל מיד עם סיום תקופת ההשתלמות.
 
סך כל מענק הוא עד 5,000 דולר ארה"ב, המיועדים לכיסוי הוצאות הנסיעה והשהייה.
 
המענקים מוענקים לדוקטורנטים מכל האוניברסיטאות בישראל וכן לחוקרים בעלי תואר דוקטור עד 10 שנים מקבלת התואר. עדיפות ניתנת לחוקרים צעירים אשר אין עומדת לרשותם קרן השתלמות.
 
את הבקשות למענקים יגישו המועמדים עד חודשיים לפני תחילת ההשתלמות
 
בהערכת הבקשה ייבחנו איכות המועמד, איכות הבקשה ואיכות המוסד המארח.
 
 
כנסים, עמיתים והשתלמויות של הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה: רשימה מלאה