Report of the Visiting committee on FIRST
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

Report of the Visiting committee on FIRST

Report of the Visiting committee on FIRST
 
2001


האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ייסדה ב-1997 תכנית ניסיונית למימון פעיל של מחקר בסיסי, בשם ´´ביכורה´´.
תכנית זאת נועדה להשלים את המערכת הלאומית הנוכחית של בקשות למענקי מחקר - פתוחות, תחרותיות ויזומות - מטעם החוקרים, על-ידי עירוב פעיל של מחקר בתחומים החשובים למדע בישראל או בעלי אופי בין-תחומי.
עם ייזום התכנית החליטה האקדמיה לקיים סקירה לאחר שלוש שנים, זמן מה לפני סיום התכנית.
 
נשיא האקדמיה, פרופ´ יעקב זיו, מינה ועדת מומחים בין-לאומית בתחילת השנה, במטרות הבאות:
1. לבחון את הרציונל להקמת ´´ביכורה´´ בהקשר של המערכת הישראלית לתמיכה במחקר בסיסי, בהתחשב במדיניות של הקרן הלאומית למדע ושל מערכות לאומיות דומות בחו´´ל.
2. להעריך את פעולתה של ´´ביכורה´´ במשך שלוש שנות פעולתה הפעילה.
3. לייעץ לאקדמיה בדבר הצורך להמשיך בתכנית ´´ביכורה´´, או בגרסה אחרת שלה.
 
מסקנות והמלצות:
1. ועדת המומחים רואה צורך ברור בתמיכה במחקר בתחומים נבחרים, היזומה  באורח מרכזי.
2. כדי להבטיח את המשך היזמוֹת מסוג ´´ביכורה´´, הוועדה ממליצה ש´´ביכורה´´ תמוסד כתכנית ייחודית של הקרן הלאומית למדע, אך תופעל בנפרד.
3. אחד התפקידים העיקריים של ´´ביכורה´´ יהיה זיהוי תחומי מחקר בסיסי שאינם מפותחים דיים, ועם זאת בעלי חשיבות אסטרטגית למדינה.
תפקיד חשוב נוסף של ´´ביכורה´´ הוא לתמוך במחקר חדשני ובעל סיכון בכל תחומי המדע.
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל