Report of the Visiting Committee on Evolutionary Biology
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

Report of the Visiting Committee on Evolutionary Biology

דו´´ח הערכה של ועדת מומחים בין-לאומית

על ביולוגיה אבולוציונית

3-8 בינואר, 1999


 

בדו´´ח זה סיכמה הוועדה את  דיוניה ואת שלמדה מביקוריה במעבדות אוניברסיטאיות. הוועדה הגישה הצעות לצעדים קצרי-טווח וארוכי-טווח שיוכלו לתרום לשיפור המצב ברכיב מרכזי זה של הביולוגיה בישראל.

יצויין, כי מעמדם הרופף של המחקר וההוראה בנושא אבולוציה באוניברסיטאות בישראל הודגש בכל פגישות אנשי  הוועדה עם חברי סגל ותלמידים.בעיות שנִצפו והצעות לשיפור:1. הבעיה המרכזית של הביולוגיה האבולוציונית בישראל היא דמוגרפית. תוך חמש השנים  הקרובות, שיעור משמעותי מן הביולוגים האבולוציונים באוניברסיטאות המרכזיות עומדים  לפרוש.

המלצות: פיתוח תכניות לעידוד ולהכשרה של תלמידים לתארים מתקדמים לקבל תפקידי מחקר והוראה בתחום; גיוס ביולוגים אבולוציונים מוכשרים מחוץ-לארץ העומדים בתחילת הקריירה; תיאום בין האוניברסיטאות להדרכת תלמידים מתקדמים.2. פיצול הביולוגיה האבולוציונית בין האוניברסיטאות.

המלצות: מפגשים לא-פורמליים תכופים וקבועים בתחום הביולוגיה האבולוציונית;

הקמת אגודה ישראלית למדעים אבולוציוניים.3. ביולוגיה מולקולרית והתפתחותית תורמת היום רבות לביולוגיה אבולוציונית.

המלצות: ראוי להרחיב יישום כלים של ביולוגיה מולקולרית למחקרים אבולוציוניים אורגניזמיים.

תכנית לאומית: תכנית לאומית לאבולוציה ביזמת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים יכולה לסכם את מצב התחום ולהציע עדיפויות לעבודה בעתיד, תוך הצבעה על חלונות-הזדמנויות. תכנית לאומית כזאת תעניק מיקוד למחקרים אבולוציוניים בישראל, תעודד תלמידים לקריירה באבולוציה ותנחה מחקרים עתידיים לתחומים שיש חשיבות לעודדם בישראל.

צורך במתקנים לאומיים: האוספים הביולוגיים מספקים מקור מרכזי לחקר כל ההיבטים של הביולוגיה האבולוציונית. אוספים אלה סובלים מחוסר תקציב ומהתדלדלות מספר המומחים בהם.

המלצה: פיתוח ואחזקה של מתקן לאומי לאוספים אלה.

הכשרת מורים לביולוגיה: יש להכשיר מורים הבקיאים בהתפתחויות בביולוגיה, כולל באבולוציה.
 
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל