דו´ח והמלצות הוועדה לבחינת ההצעה להקים מעבדות משתמשים ליד מתקן ´לייזר אלקטרונים חופשיים´ הישראלי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דו´ח והמלצות הוועדה לבחינת ההצעה להקים מעבדות משתמשים ליד מתקן ´לייזר אלקטרונים חופשיים´ הישראלי

דו´´ח הוועדה לבחינת ההצעה להקים מעבדות משתמשים
ליד מתקן ה-FEL הישראלי, והמלצותיה
סיון תשס´´א - יוני 2001
 

 

מבוא:
FEL (לייזר אלקטרונים חופשיים) הוא מתקן שבו נוצרת קרינה אלקטרומגנטית קוהרנטית על ידי מעבר של אלומת אלקטרונים בשדה מחזורי. בעולם קיימים כיום (או נמצאים תחת פיקוח) מתקני FEL המשתמשים בשיטות האצה שונות בעבור אלומת האלקטרונים.
קונסורציום ה-FEL, בראשותו של פרופ´ אברהם גובר מאוניברסיטת תל אביב, פועל כזרוע של העמותה לפיתוח מקורות קרינה שבראשות פרופ´ יובל נאמן (אוניברסיטת תל אביב). חברים בו אוניברסיטאות תל אביב ובאר שבע, מכללת יו´´ש, קמ´´ג ורפא´´ל. לאור פנייה של משרדי המדע והביטחון על-פי יזמה שמקורה בקונסורציום, הקים פרופ´ יעקב זיו, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ועדה לבדיקת הצעה להקים מעבדת שירות למשתמשי FEL ליד מתקן ה FEL באריאל, ´´לאור גודל קהיליית המשתמשים הפוטנציאלים ב-FEL, ותוך הבאה בחשבון של האפשרות להשתמש במתקני ה-FEL האירופיים הפתוחים כיום לפני מדענים ישראלים´´.
הוועדה עסקה בבדיקת הקמת מעבדת המשתמשים בלבד.

הוועדה התנהלה לפי השלבים הבאים:
א. הפצת שאלון למשתמשים קיימים ופוטנציאלים במתקן
ב. הערכת השאלונים
ג. תשאול והתייעצות
ד. דיון עם ראש הקונסורציום, פרופ´ אברהם גובר
ה. דיון מסכם.

סיכום המסקנות וההמלצות:
1. הוועדה ממליצה לתמוך בהקמה ובהפעלה של שתי מעבדות משתמשים:
א. מעבדה פתוחה לנושאי תקשורת, חישה מרחוק, רדאר מתקדם, העברת אנרגיה באטמוספרה וכדומה.
ב. מעבדת הדמיה/ביו-רפואה לנושאי הדמיה רפואית ולא-רפואית, אינטראקציה של רקמות ודגמים ביולוגיים עם קרינה בתחום אורכי הגל של ה-FEL. מעבדה זו תוכל לשמש גם למדידות ספקטרוסקופיות שיצריכו זאת.
2. בעתיד יש לבחון הקמה של מעבדת שירות לנושא חומרים, כאשר יהיו בנמצא מחקרי היתכנות וכדאיות בשטח זה.
3. למרות שנושאי המימון לא נכללו במנדט הוועדה, היא ממליצה לממן את הציוד הנדרש להקמת שתי המעבדות וכן כוח אדם טכני לתקופת ההקמה בלבד (3 שנים), אך לא כוח אדם מִנהלי. כמו כן, הוועדה ממליצה לסייע במימון, גם אם חלקי בלבד, לשִדרוג מתקן ה FEL לאותן יכולות הנדרשות לביצוע התכנית המדעית שהוועדה המליצה עליה.
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל