Astronomy in Israel
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

Astronomy in Israel

דו´ח הועדה האורחת על האסטרונומיה בישראל
עבור האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
2002


 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מינתה ועדה להערכת מעמד האסטרונומיה התצפיתית בישראל, והמידה שבה האסטרונומיה בישראל ככלל תוכל ליהנות מהשתתפות במתקן הטלסקופ של 10 מטר ה- GranTeCan
(Gran Telescopio Canarias - GCT) הממוקם באיים הקנריים.
חברי הועדה:
פרופ´ ג´´ט מיילי, מנהל מצפה הכוכבים בלידן שבהולנד;
פרופ´ י´´ד בקנשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ´ ר´´ס אליס, מנהל מצפה הכוכבים פלומר שליד המכון הטכנולוגי בקליפורניה.
 
המטלות המקוריות של הוועדה:
1. הערכת הרמה והפוטנציאל של המחקר האסטרונומי בישראל בהשוואה לנעשה בעולם.
2. בחינת ההצעה למרכז לאומי לאסטרונומיה, הערכת ההשקעה בו והתאמתו לצורכי ישראל.
3. ייעוץ לישראל בדבר הצטרפות למתקן הטלסקופי GranTeCan בספרד, ערכה ותועלתה לקהילה המדעית בישראל ביחס למתקנים טלסקופיים אחרים.
4. המלצה לאקדמיה הישראלית למדעים האם להיענות להצעה להקמת מרכז לאומי לאסטרונומיה ולחברוּת במתקן הטלסקופי GranTeCan, וייעוץ בדבר הצעדים וההליכים שיש לנקוט לביצועם.
 
מסקנות והמלצות:
1. נדרשת לישראל גישה לטלסקופ אופטי / IR גדול, אם ברצונה להמשיך במחקר אסטרונומי תצפיתי של הזרם המרכזי.
2. הוועדה סומכת ידיה על ההצעה שהוגשה לה, לספק לאסטרונומיה הישראלית מתקנים תצפיתיים מודרניים ותחרותיים.עם זאת, חשוב לדאוג למציאות המימון הנדרש, שלא על חשבון תמיכה בתכניות המחקר התאורטיות המצוינות באסטרונומיה הישראלית.
3. החלופה היחידה להשתתפות ב-GranTeCan שהיא בעלת יכולת קיום כיום היא חברוּת ב ESO. יש לקבל בדחיפות החלטה בין שתי חלופות אלה.
4. חוסר פעולה מידית יביא לכך שהאסטרונומיה התצפיתית בישראל תהפוך ללא-תחרותית במישור העולמי, ותידרדר קרוב לוודאי לחוסר משמעות.
5. על ישראל לשקול הקדשת סכומים גבוהים באורח משמעותי לאסטרונומיה, המקופחת כיום כספית. האסטרונומיה עשויה למלא תפקיד השראתי בחינוך, בשכנוע צעירים לבחור בקריירה מדעית.
6. הקצאת מימון נוסף לפוסט-דוקטורנטים באסטרונומיה תהיה בעלת עלות-תועלת גבוהה להבטחת ניצול אופטימלי של מתקנים תצפיתיים החדשים.
 
 
 
 *   רשימת דוחות האקדמיה נמצאת בימים אלה בתהליך עדכון.
קובץ הדו´´ח המלא יועלה בקרוב
 
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל