דוח הוועדה הציבורית-מדעית לתכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה (בעברית ובערבית)
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח הוועדה הציבורית-מדעית לתכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה (בעברית ובערבית)

מועצת האקדמיה אישרה בכ"א בטבת תשס"ח (30 בדצמבר 2007) את דוח הוועדה הציבורית-מדעית לעניין תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה (הידועה בשם תכנית ויסקונסין). חודש לאחר מכן (ב-30.1.2008) הוגש רשמית הדוח לראש הממשלה, מר אהוד אולמרט; לשר האוצר, מר רוני בר-און; לשר התמ"ת, מר אלי ישי.

לנוסח מלא של המלצות הוועדה בשפה הערבית

הוועדה הציבורית-מדעית לליווי תכנית מהל"ב ולבחינתה הוקמה בראשית שנת 2006 על יסוד סעיף 2.3 לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תשכ"א-1961 ומכוח החלטת הממשלה חכ/90 מיום 4 במאי 2004. שר התמ"ת מינה ליושב ראש הוועדה את נשיא האקדמיה, פרופ´ מנחם יערי. בוועדה היו שלושה  עשר חברים (ראו פירוט להלן בפרק ועדות האקדמיה), ובהם שבעה מן המערכת האקדמית בישראל (שניים מהם חברי האקדמיה) ושישה מן השירות הציבורי בישראל. כמו כן הוזמנו להשתתף כמשקיפים בעבודת הוועדה ראש מִנהלת תכנית מהל"ב ומנהל מכון ברוקדייל. כל חברי הוועדה פועלים בהתנדבות.

תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה מושתתת על עקרונות של מדיניות "מרווחה לעבודה", הננקטת בשנים האחרונות במדינות רבות בעולם. בישראל התכנית מופעלת באופן חלקי בשלב ניסוי מאז אוגוסט 2005. בשנתיים שבהן היא מיושמת נעשו בה שינויים רבים, ובהם הקלות מגוונות למשתתפים בעלי קשיים או צרכים מיוחדים, הפחתת התגמול המוענק לחברות המפעילות על חיסכון בתשלום גמלאות וביטול חובת ההשתתפות בתכנית לבני 45 ומעלה. כמו כן שונה שם התכנית: במקום "מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה" (מהל"ב) היא נקראת עתה "אורות לתעסוקה". שינויים אלו באו בין השאר בעקבות הדיון הפוליטי והציבורי הער על מטרותיה של התכנית ועל אופן יישומה ובעקבות המלצותיהן של ועדות אד הוק שהוקמו כדי לתקן ליקויים בתכנית בשלב הניסוי.

המלצותיה של הוועדה הציבורית-מדעית נוגעות להפעלת התכנית בפריסה כלל-ארצית (לאחר שלב הניסוי), והן נשענות על בחינה מקיפה של יישומה בשלב הניסוי ועל השוואה לתכניות דומות המופעלות בעולם. לפיכך דוח הוועדה כולל דיון מקיף בתכנית על כל היבטיה גם אם כבר נדונו במסגרת ועדות וגופי ביקורת אחרים. הדוח נתקבל פה אחד ומשקף הסכמה כללית בין חברי הוועדה.

המלצותיה הבולטות  של הוועדה נוגעות לתחומים האלה:
מפעילי התכנית, הבטחת מעורבות מלכ"רים, תמריץ על בסיס השמה בלבד, פקידי ההשמה, אבחון תעסוקתי לכול, עילת פטור חדשה, השתתפות וולונטרית, הגמשת מנגנון שלילת הגמלה, מימון מסגרת חינוך, שירות בקהילה, סיוע משפטי חינם והגברת הבקרה.