חוק המועצה הלאומית למחקר ופיתוח (המולמו´פ)
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חוק המועצה הלאומית למחקר ופיתוח (המולמו´פ)

חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי התשס"ג - 2002
חוק חדש שמטרתו הקמת מועצה בת 15 חברים שתעמיד לרשות הממשלה ייעוץ מקצועי בלתי תלוי בתחומי התכנון, הארגון, ההסדרה והתקצוב של המחקר והפיתוח האזרחי אשר המדינה משתתפת במימונו במישרין או בעקיפין.
01/12/2002
חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי התשס"ג - 2002
חוק חדש שמטרתו הקמת מועצה בת 15 חברים שתעמיד לרשות הממשלה ייעוץ מקצועי בלתי תלוי בתחומי התכנון, הארגון, ההסדרה והתקצוב של המחקר והפיתוח האזרחי אשר המדינה משתתפת במימונו במישרין או בעקיפין.
המחקר והפיתוח האזרחי מתבצע כיום בו זמנית במגזר האקדמי, במגזר התעשייתי ובמגזר הממשלתי.מכאן הצורך במועצה בעלת "ראיית על" אשר תקבע מדיניות כוללת וסדרי עדיפויות לאומיים מתוך הגברת היעילות והתאום בין המגזרים. המועצה היא גוף מייעץ בלבד ולא מבצע, ופעילותה תהיה בסיוע מנהלי של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. חברי המועצה ימונו על ידי נשיא המדינה לפי המלצת הממשלה ותקופת כהונתם תהיה ארבע שנים. פעילותה של המועצה מבוססת על הפעלת שיקול דעת מקצועי. לפיכך, החוק קובע כי יושב-ראש המועצה יהיה מדען בעל מוניטין וניסיון בניהול מערכות מחקר ופיתוח שאינו עובד מדינה. שאר חברי המועצה יהיו חבר אקדמיה, ארבעה מדענים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה העוסק במחקר, ארבעה מומחים מתחום התעשייה עתירת הידע, ארבעה מדענים בעלי ניסיון בתחום המדיניות וקביעת סדרי העדיפויות והצרכים של המחקר והפיתוח הדרושים לביצוע תפקידי הממשלה, וכן כלכלן מתחום כלכלת המחקר והפיתוח.
לשם ביצוע תפקידה המועצה רשאית לדרוש מכל גוף מבוקר להעביר לידיה מידע בעניין הנוגע למחקר ופיתוח אזרחי בתחום תפקידו. עם זה, חובת מסירת המידע כפופה להגבלות על מסירת מידע הקבועות בכל דין. כמו כן התיקון מסמיך את השר הממונה לקבוע בתקנות סייגים על מסירת מידע מכוח החוק, וזאת מטעמי סודיות מסחרית ומקצועית.
כמו כן נקבע בחוק שאין בו משום פגיעה בסעיף 15 של חוק המל"ג המבטיח את עצמאותם של המוסדות האקדמיים.
כביטוי לעצמאותה ולמעמדה הציבורי, החוק קובע כי תקציבה של המועצה יהיה חלק מתקציב האקדמיה, אשר מצדה תספק למועצה את השירותים הדרושים לפעילותה ; ואולם בכל הנוגע לפעילות המועצה עובדי האקדמיה המספקים לה שירותים מנהליים, יפעלו לפי הוראת היו"ר ובפיקוחו.
מועצת האקדמיה, שיזמה את תהליך החקיקה וליוותה אותו בשבע השנים האחרונות, מקדמת בברכה את קבלתו של החוק.