430 חוקרים ומדענים ישראלים מחו"ל נקלטו בשנים האחרונות בארץ באמצעות מרכז הקשר של האקדמיה הלאומית למדעים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

430 חוקרים ומדענים ישראלים מחו"ל נקלטו בשנים האחרונות בארץ באמצעות מרכז הקשר של האקדמיה הלאומית למדעים

מרכז הקשר יקיים מפגש מיוחד ויריד תעסוקה ב-30 בדצמבר 2013
26/12/2013
מרכז הקשר באקדמיה מזמין בזאת ספקים להגיש הצעות בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות;
להורדת קובץ שו"ת מעודכן ל-04/02 לחצו כאן
מכרז מס' 01/2014
להקמה, יישום, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול בעבור מרכז הקשר לחוקרים ישראלים באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
* הערה:
נא שימו לב: הנוסח ומועדי הגשת המכרז שונו. המועדים המחייבים הם אלה המפורסמים כאן (בסעיף 3. ובמסמך המכרז המעודכן שלעיל).
את ההצעות החתומות יש להגיש רק על גבי המסמך המעודכן ולפי המועדים המצוינים כאן.
מרכז הקשר לחוקרים ישראלים באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (להלן: "המרכז" ו"האקדמיה" בהתאמה) מזמין בזאת ספקים להגיש הצעות להקמה, יישום, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול עבור המרכז להלן: "השירותים") וזאת בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות.
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא החל ממועד החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2016. בתקופה זו יקים המציע הזוכה את המערכת, יישם אותה ויתחזק אותה, והכול בהתאם למסמכי המכרז. לאקדמיה שמורה הזכות הבלעדית, על פי שיקול דעתה, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של עד 5 שנים, שנה בכל פעם, וזאת בהתאם לשיקוליה, לרבות שיקולי תקציב.
1. רשאי להשתתף במכרז כל מציע אשר יעמוד במועד להגשת ההצעות בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
1.1. הוא תאגיד רשום בישראל או עוסק מורשה או מלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף.
1.2. ברשותו אישור בר-תוקף לפי חוק עסקאות גופים, המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.
1.3. בעל מחזור כספי של 1,000,000 (מיליון) ש"ח לפחות בכל אחת משלוש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות (2013-2011) בתחום ההקמה והתחזוקה של מערכות מידע.
1.4. סיפק או מספק החל משנת 2011 שירותים של הקמה, הטמעה, הכנסה לפעולה, עיבוד מידע אישי ותחזוקה של מערכת מידע הדומה במאפייניה למערכת המידע מושא מכרז זה, וזאת ל- 5 גופים לפחות.
1.5. מעסיק 10 עובדים לפחות, המתמחים בתחום המחשוב, כאשר לפחות 5 מהם עוסקים באופן שוטף בשלוש השנים האחרונות במתן שירותים של הקמה ותחזוקה של מערכות מידע הדומות למערכת המידע מושא מכרז זה.
2. ניתן להוריד את המסמכים להלן:
- מסמך המכרז (מצורף כאן)
- מפרט האפיון (מצורף כאן, כקובץ ZIP)
- מענה לשאלות הפונים על אודות המכרז מעודכן לתאריך 04/02/14 (מצורף כאן)
הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז, לרבות חתימה על נספח האפיון המצורף.
3. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא יום 16.02.2014 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים באקדמיה, בחדר סמנכ"ל האקדמיה לכספים ומנהל גדי לוין, בניין האקדמיה, ז'בוטינסקי 43 ירושלים.
הצעות שלא יימצאו באותה עת בתיבת המכרזים לא יובאו בחשבון בבדיקת ההצעות. אין לשלוח הצעות בדוא"ל.
4. אין האקדמיה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והיא רשאית לבטל את המכרז.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי-התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו.