רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מלגות בתר-דוקטורט בתחום הפיזיקה הגרעינית

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מפעילה תוכנית מלגות בתר-דוקטורט בתחום הפיזיקה הגרעינית. מטרת התוכנית להרחיב ולבסס את המצוינות האקדמית של התחום בישראל. המלגות מיועדות לחוקרים צעירים מצטיינים המעוניינים לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט באחד המוסדות המובילים בחו"ל בתחום הפיזיקה הגרעינית בשנה האקדמית 2021–2022, ושזה להם הבתר-דוקטורט הראשון בחו"ל. סכום המלגה הוא 160,000 ש"ח והיא ניתנת לשנת מחקר אחת בחו"ל המוקדשת כולה למחקר בפיזיקה גרעינית. הזוכים יכולים לבקש פריסה של המענק לשנתיים.
 
רשאים להגיש את מועמדותם מי שעומדים בקריטריונים הבאים:
 • תושבי קבע בישראל.
 • בעלי תואר דוקטור בפיזיקה מאחד המוסדות להשכלה גבוהה בישראל אשר קיבלו את התואר לאחר 1 במרס 2018 ושטרם היו בהשתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל, וכן סטודנטים הנמצאים בעיצומה של כתיבת עבודת הדוקטור וצפויים לקבל את התואר לפני 1 ביוני 2021.
יש להגיש שני קבצים - קובץ WORD אחד וקובץ PDF אחד - הכוללים כל אחד את המסמכים בקובץ לפי הסדר הזה:
 1. טופס בקשה (הטופס ניתן להורדה כאן).
 2. תצלום של תעודת הזהות.
 3. קורות חיים ורשימת הפרסומים (פורמט לכתיבת קורות חיים ניתן להורדה כאן. יש לשלוח רק בפורמט זה).
 4. רשימת המאמרים המבוססים על עבודת הדוקטור, ואם המאמרים טרם פורסמו, יש לצרפם.
 5. שני מכתבי המלצה (אחד מהם חייב להיות ממנחה הדוקטורט) אשר יישלחו בנפרד על ידי הממליצים ישירות לד"ר יעל בן חיים (דוא"ל yaelb@academy.ac.il).
 6. מכתב מהמדען המארח במוסד שבו תהיה ההשתלמות, המאשר את קבלת הסטודנט להשתלמות בתר-דוקטורט בקבוצתו ואת תוכנית המחקר שיבצע במעבדתו.
 7. תוכנית המחקר המוצעת להשתלמות הבתר-דוקטורט (עד שלושה עמודים).
המועד האחרון להגשת מועמדות:
יום חמישי, 25 במרס 2021.
 
החלטה על הזוכים:
הערכת הבקשות תיעשה בוועדה מטעם האקדמיה לפי קריטריונים של מצוינות מדעית. האקדמיה תודיע ישירות למועמדים על ההחלטה בעניינם עד יום 30 באפריל 2021.
 
לתשומת לב המועמדים:
האקדמיה תמסור את תנאי המלגה לידיעתו של המדען שמארח את השתלמות הבתר-דוקטורט. מקבל המלגה מתחייב שלא לעבוד בעבודה נוספת במהלך תקופת המלגה. אולם מועמדים רשאים לקבל מלגה ממקור נוסף בסכום שלא יעלה על 40,000 דולר לשנה, ובתנאי שהחוקר מקדיש את כל זמנו לעבודת המחקר בתחום הפיזיקה הגרעינית.
 
הערות:
 • מועמדים שמקבלים ממקורות אחרים סכום של 40,000 דולר ומעלה אינם זכאים למלגה מטעם האקדמיה. המועמדים נדרשים להודיע לאקדמיה אם וכאשר הם זוכים במלגה ממקור נוסף.
 • מקבל המלגה מתחייב לשלוח לד"ר יעל בן חיים דוח שנתי המפרט את התקדמות המחקר.
 • אפשר לקבל את המלגה ולהתחיל את השתלמות הבתר-דוקטורט החל מחודש יוני 2021, ולא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2021 (בהתאם להתפתחויות משבר הקורונה בעולם ניתן יהיה לשנות את המועד האחרון לתחילת ההשתלמות וקבלת המלגה - מותנה באישור מראש מטעם האקדמיה).
 • המלגה תשמש אך ורק לבתר-דוקטורט ראשון בחו"ל.
 • חוקרים אחרי בתר-דוקטורט בחו"ל ודוקטורנטים הלומדים בחו"ל אינם רשאים להגיש את מועמדותם.
 • מועמד בעל משרה קבועה במוסד אוניברסיטאי ישראלי אינו רשאי להגיש את מועמדותו.
אופן הגשת המועמדות ואיש קשר לבירור פרטים נוספים:
מועמדות למלגה תוגש בדוא"ל, בשני מסמכים אחודים בפורמט של WORD ושל PDF וישלחו אל:
ד"ר יעל בן חיים, רכזת החטיבה למדעי הטבע
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
דואר אלקטרוני: yaelb@academy.ac.il 
טלפון לשאלות ולבירור פרטים נוספים: 02-5676220 או במייל